Zomerfaciliteiten 2013 voor btw-plichtigen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De FOD Financiën deelt mee dat de btw-belastingplichtigen tijdens de zomervakantie 2013 faciliteiten genieten. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun btw-aangiften en voor de verschuldigde betalingen evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Btw-aangiften over de maand juni of het 2de kwartaal 2013: de uiterste datum voor indiening is 9 augustus 2013 in plaats van 22 juli 2013.
Btw-aangiften over de maand juli 2013: de uiterste datum voor indiening is 10 september 2013 in plaats van 20 augustus 2013.
Intracommunautaire opgaven over de maand juni of het 2de kwartaal 2013 kunnen ingediend worden uiterlijk op 9 augustus 2013.
Intracommunautaire opgaven over de maand juli 2013 kunnen ingediend worden uiterlijk op 10 september 2013.

 
Let er wel op dat de uiterste datum voor de betalingen van verschuldigde btw niet wijzigen:

Betaling verschuldigde btw over de maand juni of het 2de kwartaal 2013: 22 juli 2013.
Betaling voorschot of verschuldigde btw over de maand juli 2013: 20 augustus 2013.

Bij betaling van een te laag bedrag zullen op de rekening-courant interesten aangerekend worden. Deze interesten kunnen evenwel opgeheven worden indien op de hierboven bedoelde vervaldagen aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt en voor zover de aan de Staat verschuldigde belasting, voortspruitende uit de ingediende btw-aangifte (vak 71), 125.000 € niet overschrijdt. De btw-plichtigen kunnen hierover verdere inlichtingen bekomen bij hun btw-controlekantoor.
In beginsel zal de opheffing van de interesten ambtshalve gebeuren zonder de tussenkomst van de btw-plichtige. Als dit niet zou gebeuren en u meent toch recht te hebben op een opheffing van deze interesten, dan moet u hiervoor een schrijven richten aan het bevoegde btw-controlekantoor.
FOD Financiën, persmededeling 20 juni 2013


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?