Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “De btw-lijn”

Laatste geüpdatet: 10 januari 2024

Artikel 1. Algemene informatie   

De btw-lijn is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Roderveldlaan 100 bus 6, 2460 Mortsel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0629.761.216.    

Artikel 2. Toepasselijkheid  

2.1 Onderhavige algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten geleverd door De btw-lijn ten behoeve van de cliënt (de “Cliënt”), behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen De btw-lijn en de Cliënt. De algemene voorwaarden van de Cliënt zijn niet van toepassing.  

2.2 De Cliënt verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het aanvatten van de dienstverlening door De btw-lijn, een Dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen waarvan deze Algemene Voorwaarden geacht worden integraal deel van uit te maken. De Cliënt erkent dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en door middel van ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst, geacht wordt deze te aanvaarden. De Cliënt bevestigt tevens dat de informatie die zij op digitale wijze aan De btw-lijn meedeelt via de website (https://www.btw-lijn.be/) volledig en correct is, en dat zij deze informatie onverwijld zal updaten in het klantenportaal in geval van enige wijziging van deze informatie.   

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige Algemene Voorwaarden en de Dienstverleningsovereenkomst, heeft de Dienstverleningsovereenkomst voorrang.  

2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands. De Algemene Voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar via de website van De btw-lijn (https://www.btw-lijn.be/algemene-voorwaarden/) (de “Website”).  

Artikel 3. Overeenkomst   

3.1 Behoudens andersluidend beding in de Dienstverleningsovereenkomst komt de overeenkomst (de “Overeenkomst”) tot stand en vangt ze aan op het moment dat de Cliënt de Dienstverleningsovereenkomst ondertekent.  

3.2 Indien De btw-lijn de door de Cliënt ondertekende Dienstverleningsovereenkomst nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Artikel 4. Dienstverlening  

4.1 Het aanbod van dienstverlening van De btw-lijn wordt uitvoerig beschreven op haar Website. De dienstverlening is in elk geval beperkt tot btw-advies en andere btw-dienstverlening zoals vb. het organiseren van btw-opleidingen.  

4.2 De btw-lijn voert met de vereiste zorg de diensten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis. De btw-lijn waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het “Institute for Tax Advisors and Accountants” (het “Instituut”), rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de Overeenkomst. De btw-lijn kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.  

4.3 Overeenkomstig de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en diens uitvoeringsbesluiten, is De btw-lijn, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n) tot het beroepsgeheim gehouden, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.  

Artikel 5. Informatie  

5.1 De Cliënt verbindt zich ertoe om De btw-lijn, zowel bij de aanvang van de Overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van De btw-lijn, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. De Cliënt zal deze informatie aanleveren in het formaat dat door De btw-lijn wordt verzocht en is tevens gehouden elke gebeurtenis of wijziging in informatie die een invloed kan hebben op de uitvoering van de diensten mede te delen.  

5.2 De btw-lijn is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of laattijdige informatie verstrekt door de Cliënt. In geval de Cliënt, na hiertoe te zijn verzocht door De btw-lijn, nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde informatie te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt De btw-lijn zich het recht voor haar dienstverlening op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren. 

5.3 Behoudens andersluidend beding in de Dienstverleningsovereenkomst is De btw-lijn niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie bezorgd door de Cliënt.  

5.4 De btw-lijn levert redelijke inspanningen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de overgemaakte informatie te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. De Cliënt dient er zich echter van bewust te zijn dat veiligheid en bescherming van de door de Cliënt overgemaakte informatie nooit volledig kan worden gegarandeerd.  

5.5 De Cliënt kan geen rechten putten uit de algemene btw-vaktechnische informatie die hem door De btw-lijn wordt verschaft, ongeacht de vorm waarin de informatie wordt verschaft (zoals o.m. maar niet beperkt tot  nieuwsberichten, informatie (al dan niet gratis) ter beschikking gesteld via de website van De btw-lijn, al dan niet gratis webinars, informatie die wordt verschaft in de vorm van geautomatiseerde formulieren/ btw-tools, webinars, zelftesten,…). De btw-lijn is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het gebruik hiervan zou voortvloeien en is niet verantwoordelijk voor de beslissingen of handelingen die de Cliënt op basis hiervan zou nemen respectievelijk stellen, noch voor enige gevolgschade daarvan. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Cliënt en De btw-lijn, is het de Cliënt verboden om de hier bedoelde verstrekte informatie te verspreiden, in welke vorm dan ook.  

5.6 De btw-lijn kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt door software of technologie die zij gebruikt zoals maar niet beperkt tot de website, de delen van de website die tegen betaling toegankelijk zijn, de geautomatiseerde beslissingsbomen, de webinar of zelftest technologie.   

Artikel 6. Honoraria en facturatie 

Honoraria en facturatie – Diensten met jaarcontract  

6.1 Diensten met jaarcontract worden aangerekend onmiddellijk na activatie. De prijs vermeld in het klantenportaal op het moment van activatie of (stilzwijgende) hernieuwing is van toepassing.  

Honoraria en facturatie –Andere diensten dan diensten met jaarcontract  

6.2 De erelonen voor andere diensten dan diensten met jaarcontract van De btw-lijn worden berekend op basis van de tijd besteed door haar vennoten, (zelfstandige) medewerkers, bestuurders, bedienden en lasthebbers of op forfaitaire basis.  

6.3 De btw-lijn zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten (indien van toepassing) maandelijks of bij oplevering of bij aanvang van de dienstverlening aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de Cliënt toegestuurd. De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de Cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd. 

6.4 Indien van toepassing, zijn alle rechtstreekse bij derden gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, niet begrepen in de erelonen en zullen bijkomend aan de erelonen toegevoegd en gefactureerd worden. Op verzoek van de Cliënt zal De btw-lijn het bewijs van de voor rekening van de Cliënt gemaakte kosten voorleggen. 

6.5 Op vraag van de Cliënt, kan er een raming van kosten worden opgesteld door De btw-lijn. Deze raming is niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.  

6.6 De btw-lijn behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van de Overeenkomst een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Een provisie is een forfaitair bedrag dat de Cliënt betaalt aan De btw-lijn voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht. 

6.7 De ereloontarieven kunnen in functie van langdurige overeenkomsten, het spoedeisend karakter van prestaties of de complexiteit ervan worden aangepast. De Cliënt kan steeds alle geactualiseerde ereloontarieven opvragen bij De btw-lijn. 

6.8 De btw-lijn behoudt zich het recht voor om haar uurtarieven of prijsafspraken jaarlijks te indexeren. 

Honoraria en facturatie – gemeenschappelijke bepalingen 

6.9 De erelonen en kosten van De btw-lijn zijn onderhevig aan BTW. Enkel indien de klant een belastingplichtige is die niet in België gevestigd is wordt conform de hoofdregels inzake de plaatsbepaling voor diensten geen btw op de factuur vermeld.  

6.10 Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van De btw-lijn betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum. Facturen van De btw-lijn dienen te worden geprotesteerd binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de facturen als definitief worden aanvaard. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals van tijd tot tijd gewijzigd alsook een conventionele schadevergoeding forfaitair begroot op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250 euro. De schadevergoeding omvat (maar is niet beperkt tot) de invorderingskosten.  

Artikel 7. Beëindiging Overeenkomst  

Beëindiging Overeenkomst – Diensten met jaarcontract  

7.1 Diensten met jaarcontract nemen een aanvang op het moment van activatie. Behoudens de bepalingen opgenomen onder 7.6. kunnen deze overeenkomsten niet worden opgezegd voor het verstrijken van de termijn van 12 maanden.  

7.2 Indien de Cliënt een dienst met jaarcontract wenst te beëindigen moet de Cliënt deze dienst deactiveren via mail aan info@btw-lijn.be ten laatste 2 maanden voor de vervaldatum van het lopende jaarcontract.  

Beëindiging Overeenkomst – Andere diensten dan diensten met jaarcontract 

7.3 Wanneer de Overeenkomst voor een onbepaalde duur werd aangegaan, kan de Overeenkomst door beide partijen te allen tijde, zonder reden en zonder vergoeding worden beëindigd, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. De opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij. Niettegenstaande het voorgaande, beschikt de opzeggende partij over de mogelijkheid om deze opzeggingstermijn te vervangen door de betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding ten belope van 25% van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door De btw-lijn werden geleverd tijdens een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar. De btw-lijn is in alle omstandigheden gerechtigd op de betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds geleverde prestaties.  

7.4 Behoudens tegenbewijs wordt in geval van niet-recurrente opdrachten of andere diensten dan diensten tegen vaste vergoeding, de Overeenkomst geacht gesloten te zijn voor onbepaalde duur.  

Beëindiging Overeenkomst – Gemeenschappelijke bepalingen  

7.5 Indien de Cliënt kennelijk in gebreke blijft zijn verbintenissen te voldoen, waaronder niet-limitatief begrepen wordt de niet-betaling van facturen, kennelijk onvermogen of faillissement, of indien er omstandigheden zijn die de onafhankelijkheid van De btw-lijn in het gedrang brengen of die de uitvoering van de Overeenkomst conform de beroeps-en deontologische normen onmogelijk maken, is De btw-lijn gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk mits schriftelijke kennisgeving te beëindigen of op te schorten, zonder dat dit enige gevolgen op het gebied van aansprakelijkheid van De btw-lijn heeft voor de daaruit voortvloeiende schade, voor de verplichting tot terugbetaling van (voorschotten op) erelonen of verlies van het recht op vergoeding van gepresteerde diensten. De btw-lijn is in alle omstandigheden gerechtigd op de betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds geleverde prestaties. 

7.6 De Cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, mits een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling aan De btw-lijn, de Overeenkomst beëindigen, indien De btw-lijn kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige Algemene Voorwaarden en in voorkomend geval in de Dienstverleningsovereenkomst, uit te voeren.  

Artikel 8. Aansprakelijkheid  

8.1 De btw-lijn is voor de uitvoering van haar diensten en opdrachten enkel aansprakelijk voor grove of opzettelijke fout. De btw-lijn is uitsluitend aansprakelijk voor de werkelijk geleden schade die een rechtstreeks en exclusief gevolg is van de grove of opzettelijke fout door De btw-lijn in de uitoefening van haar opdracht begaan. De btw-lijn kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade indien de door haar digitaal aangeboden dienstverlening buiten haar wil niet kan worden verleend (zoals o.m. maar niet beperkt tot problemen met software, netwerk,….). De btw-lijn en haar vennoten / medewerkers kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, beschadiging of verlies van gegevens, verwachte besparingen, gebruiksderving of winstderving geleden door de Cliënt of door derden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal De btw-lijn niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een derde partij die desgevallend door De btw-lijn wordt betrokken in het kader van de opdracht. 

8.2 Een eventuele aansprakelijkheid, hetzij contractueel, hetzij extracontractueel is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van De btw-lijn effectief wordt uitbetaald. Op eerste verzoek van de Cliënt, kan een overzicht van de afgesloten verzekeringspolis(sen) worden opgevraagd. Indien, om welke reden ook, de verzekeringsmaatschappij beslist niet te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot (i) ingeval van een niet-recurrente opdracht of dienst met jaarcontract het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde erelonen en (ii) ingeval van een overeenkomst van onbepaalde duur, maximaal het jaarlijks gemiddelde bedrag aan erelonen dat in de laatste drie kalenderjaren door de Cliënt aan De btw-lijn werd betaald en zowel in geval (i) of (ii) is de totale aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal 50.000 EUR. 

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken Overeenkomst.  

8.3 De Cliënt verbindt er zich toe om geen personen verbonden aan De btw-lijn en dit ongeacht hun hoedanigheid (vennoten, bestuurders, werknemers of zelfstandige medewerkers) rechtstreeks aan te spreken voor eventuele fouten gepleegd in de uitoefening van hun werkzaamheden voor De btw-lijn. Deze bepaling geldt eveneens voor derden waarvoor De btw-lijn diensten heeft uitgevoerd in opdracht van de Cliënt.  

8.4 De Cliënt zal De btw-lijn vrijwaren indien De btw-lijn rechtstreeks wordt aangesproken of hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden door derden (met inbegrip van de belastingdienst) voor de betaling van btw, boetes of interesten opgelegd voor handelingen of transacties uitgevoerd of gerapporteerd in naam en voor rekening van De Cliënt. De Cliënt zal De btw-lijn eveneens vergoeden voor eventuele kosten opgelopen als gevolg hiervan (o.a. gerechtskosten, advocaatkosten,…).   

8.5 De beperkingen in dit artikel gelden niet in het geval van bedrog of opzet.  

Artikel 9. Anti-witwaswetgeving 

9.1 Krachtens de nationale en Europese Antiwitwaswetgeving, is De btw-lijn ertoe gehouden haar Cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren. 

Bijgevolg zal De btw-lijn hiertoe aan de Cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De Cliënt verbindt er zich toe om De btw-lijn de gevraagde informatie te bezorgen en om haar tijdig te informeren over elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten. De Cliënt verbindt zich er toe om deze informatie, indien vereist, correct te vervolledigen of up te daten in het klantenportaal van de website www.btw-lijn.be 

9.2 De Cliënt erkent dat bij doorverwijzing De btw-lijn ervan uit gaat dat alle verplichtingen in het kader van de anti-witwaswetgeving reeds werden nageleefd door de partij die heeft doorverwezen. De Cliënt verbindt zich er toe om indien nodig en op eerste verzoek van De btw-lijn alle relevante informatie over te maken aan De btw-lijn.   

9.3 Indien de Cliënt diensten inwint van De btw-lijn voor een andere partij vreemd aan deze overeenkomst (vb. voor eigen cliënteel), verbindt hij zich ertoe om voorafgaand de nodige verificaties te hebben verricht aangaande deze partij en de uiteindelijke begunstigde van deze partij in het kader van de anti-witwaswetgeving. De Cliënt verbindt er zich bovendien toe om op eerste verzoek van De btw-lijn alle relevante informatie in het kader van de anti-witwasgeving van deze derde partij over te maken aan De btw-lijn op diens eerste verzoek. 

De Cliënt onthoudt zich ervan om advies in te winnen bij De btw-lijn voor klanten waarvoor hij niet de nodige verificaties heeft gedaan of waarvoor een risico werd vastgesteld. 

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens  

In het kader van de activiteiten van De btw-lijn is er sprake van verwerking van persoonsgegevens.   

De btw-lijn verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt en alle partijen in het dossier als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsgronden die De btw-lijn hierbij hanteert, zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, de noodzaak voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang. Hierbij wordt er van uitgegaan dat hier geen bijzondere persoonsgegevens bij betrokken zijn. Indien in de door cliënt aangeleverde documenten toch bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen van andere personen dan Cliënt, moet cliënt hiervoor de nodige verplichtingen (geldige verwerkingsgrond en informatieverplichting) voldaan hebben alvorens deze gegevens aan het kantoor te bezorgen.  

De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke verjaringstermijnen en beroepsaansprakelijkheid. 

De persoonsgegevens zullen enkel gedeeld worden met de bevoegde instanties binnen het kader van de opdracht van de Cliënt en de hieraan gekoppelde wettelijke verplichtingen of mits toestemming van de Cliënt. Verder kunnen gegevens van de Cliënt verwerkt worden door een verwerker van De btw-lijn. Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR. Indien de gegevens buiten de EU verwerkt worden, zullen de passende waarborgen genomen worden overeenkomstig de GDPR. 

De Cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan De btw-lijn te richten, door middel van een schrijven naar het kantooradres of door het sturen van een e-mail naar info@btw-lijn.be. 

De btw-lijn verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de Cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. De Cliënt hebt ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

Meer details omtrent het privacy beleid van De btw-lijn zijn beschikbaar via www.btw-lijn.be/privacy-policy. 

Artikel 11. Vertrouwelijkheid 

11.1 Alle gegevens en informatie die de partijen wederzijds van elkaar ontvangen, zullen tijdens de duur van de Overeenkomst vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet onthuld worden aan derden en niet worden gebruikt voor enig ander doel dan overeengekomen tussen partijen. 

De in het vorige lid omschreven verplichting is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die: ten tijde van de onthulling door de onthullende partij reeds openbaar beschikbaar was of daarna zonder toedoen van de ontvanger openbaar beschikbaar is geworden; ten tijde van de onthulling reeds in het wettige bezit was van de ontvanger zoals voldoende kan worden aangetoond door de ontvanger; of na de onthulling door de ontvanger op een niet-vertrouwelijke basis van derden wordt ontvangen. 

11.2 Indien De btw-lijn op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, zal De btw-lijn de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren. De btw-lijn zal de Cliënt, voorafgaand aan het verstrekken van deze informatie, informeren tenzij wettelijke bepalingen dit verbieden.  

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten  

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven te allen tijde eigendom van De btw-lijn.  

12.2 De Cliënt heeft niet het recht om zonder schriftelijke toestemming van De btw-lijn het werk van De btw-lijn (adviezen, nota’s, contracten, werkdocumenten en andere intellectuele werkzaamheden), in welke vorm ook, zelf of met behulp van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken in een andere context dan de toegekende opdracht.  

Artikel 13. Niet-afwerving 

13.1 De Cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de Overeenkomst en tijdens een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van De btw-lijn, betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een Overeenkomst tussen de Cliënt en De btw-lijn, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord tussen partijen.  

13.2 Indien de Cliënt een inbreuk begaat op de bepalingen van artikel 13.1, dan kan De btw-lijn een ingebrekestelling zenden met de eis om deze inbreuk binnen de vijftien (15) kalenderdagen stop te zetten en de geleden schade te herstellen. Indien aan de ingebrekestelling geen gevolg wordt gegeven, dan is de Cliënt gehouden tot betaling van een eenmalige forfaitaire schadevergoeding aan De btw-lijn, ten bedrage van 60.000 EUR, onverminderd het recht van De btw-lijn om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien zij kan aantonen dat haar werkelijke schade hoger is.  

Artikel 14. Nietigheid of wijziging  

14.1 In geval van nietigheid of niet-toepasselijkheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet in het gedrang gebracht. De nietig of niet-toepasselijk verklaarde bepaling wordt door partijen in gemeen overleg vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling en haar bedoeling.  

14.2 De btw-lijn behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.   

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegdheid 

De Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen De btw-lijn en de Cliënt zijn onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.