Wijziging btw-vrijstelling medische verzorging – fiscus geeft bijkomende verduidelijkingen over de formulieren 604

Gepubliceerd op 7 februari 2022

Naar aanleiding van de wetswijziging op 1 januari 2022 voor de btw-vrijstelling voor diensten inzake medische verzorging, heeft de fiscus de volgende bijkomende verduidelijkingen gepubliceerd met betrekking tot het moeten indienen van een formulier 604B of 604C:

als een gemengde btw-plichtige zonder zijn activiteiten te wijzigen, door de nieuwe regeling een volledig door artikel 44 Wbtw vrijgestelde btw-plichtige zonder recht op btw-aftrek wordt, dan moet het formulier 604B ingediend worden om de wijziging in het btw-regime door te geven;
als een gemengde btw-plichtige door een wijziging van zijn activiteiten een volledig door artikel 44 Wbtw vrijgestelde btw-plichtige zonder recht op btw-aftrek wordt, dan moet het formulier 604B ingediend worden om de wijzigingen van de activiteiten en het btw-regime door te geven.

Verder verduidelijkt de fiscus dat bij het invullen van het formulier e604B (in de toepassing e604) in het tabblad ‘Regime btw’, eerst aangeduid moet worden welk type handelingen wordt verricht. Voor een gemengde btw-plichtige die een volledig door artikel 44 Wbtw vrijgestelde btw-plichtige zonder recht op btw-aftrek wordt, moet de keuze ‘uitsluitend handelingen verricht, beoogd in artikel 44 (belastingplichtige zonder recht op aftrek van btw)’ gemaakt worden.
Daarna moet in dat formulier het btw-regime onder punt ‘D. Belastingplichtige zonder recht op aftrek (toepassing van artikel 44)’ geselecteerd worden. Als deze btw-plichtigen hun intracommunautaire verwervingen (andere dan accijnsgoederen en nieuwe vervoermiddelen) in België niet aan btw moeten onderwerpen (de aankoopdrempel van 11.200 euro is niet overschreden en er is evenmin geopteerd voor die btw-heffing voordat die drempel is overschreden), dan moet ook het vakje ‘Ik verklaar schuldenaar te zijn van de btw want ik ontvang diensten, die plaatsvinden in België, verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige’ aangevinkt worden. Hierdoor zal de btw-plichtige beschouwd worden als een btw-plichtige:

zonder recht op aftrek;
en zonder indieningsverplichtingen zolang het btw-nummer niet wordt meegedeeld aan een leverancier of dienstverrichter in een andere lidstaat.

Het formulier 604A moet in principe ingediend worden voorafgaand aan de aanvang van de activiteiten. De fiscus heeft voor de (para)medische beroepen een uitstel verleend tot 31 januari 2022. Het formulier 604B moet worden ingediend binnen de maand na de aan te geven wijziging(en), wat dus in principe ook 31 januari 2022 is (de wijziging van de btw-regels is ingegaan op 01.01.2022).
Door een panne bij de elektronische diensten van de fiscus werd voor deze indieningstermijnen  uitstel verleend tot 1 februari 2022. De fiscus heeft mondeling ook al laten weten dat er nog uitstel zou komen voor het indienen van de formulieren 604, vermoedelijk tot eind februari 2022. Dat uitstel wordt in het betrokken bericht niet expliciet vermeld, maar de fiscus laat wel weten dat hij geen sancties zal opleggen in geval van een spontane laattijdige indiening van die formulieren. Btw-plichtigen die van de fiscus een herinneringsbrief met betrekking tot de indiening van het formulier 604A of 604B hebben ontvangen, zullen wel een boete opgelegd krijgen als zij niet binnen de gestelde antwoordtermijn van één maand het formulier indienen.
De voormelde toegevingen gelden enkel voor de indieningsplicht van de formulieren 604 en veranderen uiteraard niets aan het feit dat sinds 1 januari 2022 de nieuwe btw-regels toegepast moeten worden en dat periodieke btw-aangiftes ingediend moeten worden (voor btw-plichtigen die door de gewijzigde regelgeving voor het eerst een btw-aangifte moeten indienen, is er wel een tolerantie dat de handelingen van het eerste kwartaal 2022, of de handelingen van de maanden januari, februari en maart 2022, mee aangegeven mogen worden in de aangifte van het tweede kwartaal 2022, respectievelijk de aangifte over april 2022 – klik hier voor meer info).
Tot slot benadrukt de fiscus dat de wijzigingen aan de regels voor de btw-vrijstelling voor diensten van medische verzorging niets veranderen aan de NACEBEL-codes.

FOD Financiën, nieuwsbericht, 4 februari 2022


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?