Wetsontwerp verstrenging bewarend beslag inzake btw aangenomen in Kamercommissie Financiën

Gepubliceerd op 5 juni 2017

De Kamercommissie Financiën heeft het wetsontwerp (lichtjes tekstueel gewijzigd) aangenomen dat artikel 52bis Wbtw inzake het bewarend beslag aanpast.
De belangrijkste elementen van deze wijziging zijn:

verstrenging van de toepassingsvoorwaarde: er moet een geheel van overeenstemmende aanwijzingen van ernstige fraude, al dan niet georganiseerd, ​vastgesteld worden. Onder de oude regeling was er enkel sprake van een ‘niet-naleving’ van de btw-voorschriften;
uitbreiding van het voorwerp van het beslag: onder de oude regeling konden enkel de ‘verdachte goederen evenals van de voor hun vervoer dienende middelen’ het voorwerp uitmaken van dit bewarend beslag. Onder de nieuwe regeling kunnen alle ‘roerende goederen waarvoor tijdens die onderzoeken niet is aangetoond dat zij uitsluitend aan derden toebehoren’ het voorwerp vormen van zo’n beslag.
beperking tot vermoedelijke schuld: het proces-verbaal moet immers melding maken​ van de specificatie van een belastingschuld die zeker is en vaststaand of vatbaar voor een voorlopige raming
geen verkoop van beslagen goederen: de goederen die het voorwerp uitmaken van het bewarend beslag mogen niet worden vervreemd of bezwaard gedurende een periode van drie jaar 
aanpassing beslag door beslagrechter: de beslagrechter kan het beslag wijzigen in de mate dat de waarde van de beslagen goederen het bedrag van de (vermoedelijke) btw-schuld op een disproportionele manier overschrijdt
gedetailleerde omschrijving van de te volgen procedure


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?