Wetgever breidt bijzondere regeling deeleconomie uit met occasionele diensten tussen burgers

Gepubliceerd op 20 augustus 2018

Deeleconomie gaat over het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, tussen particulieren, via een elektronisch platform (erkend of georganiseerd door een overheid).
Om van de bijzondere regeling voor deeleconomie gebruik te kunnen mag de jaarlijkse omzet het grensbedrag van € 5.000 bruto (= € 3.255 euro bruto vóór indexering) niet overschrijden en moet het gaan om een natuurlijk persoon btw-plichtige.
Als de inkomsten het grensbedrag niet overschrijden en niet verbonden zijn met de beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider, is de identificatie als btw-plichtige voor de activiteit binnen de deeleconomie niet verplicht voor zover er geen andere activiteit wordt uitgeoefend als btw-plichtige of voor zover er geen btw-registratie  verplicht is voor de andere als btw-plichtige uitgeoefende activiteit(en).
De loontrekkende die af en toe diensten verricht via een erkend platform heeft dus niet de hoedanigheid van btw-plichtige en wordt dan ook niet beoogd door deze bijzondere regeling voor de deeleconomie op het vlak van btw.
Btw-plichtigen die reeds voor de btw zijn geregistreerd komen niet in aanmerking voor de regeling voor de deeleconomie.
De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie past artikel 50 Wbtw aan voor wat betreft de bijzondere regeling voor deeleconomie die in paragraaf 4 van dat artikel is opgenomen.
De wetgever breidt de bestaande vereenvoudigingsregeling uit tot de in het kader van de overeenkomsten voor occasionele diensten tussen burgers (zoals bedoeld in de wet van 18 juli 2018), rechtstreeks tussen burgers verleende diensten zonder gebruik van een erkend elektronisch platform.
De omzetdrempel voor de bijzondere regeling voor de deeleconomie wordt bovendien verhoogd van € 3.255 naar € 3.830 (niet-geïndexeerd).
Tot slot verduidelijkt de wetgever in artikel 50, § 4, 2° Wbtw dat de bijzondere regeling voor deeleconomie enkel van toepassing is op occasionele diensten die geen onderdeel uitmaken de normale economische activiteit van de betrokkene.

Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie – aanpassing deeleconomie
B.S. 26 juli 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?