Voorlopig geen meldingsplicht voor bestaande KDV’s

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen (KDV’s) zorgt ervoor dat vrijgestelde of gemengde btw-plichtigen kunnen samenwerken zonder dat op de onderlinge doorrekening van bepaalde kosten btw verschuldigd wordt die niet of slechts gedeeltelijk gerecupereerd kan worden. Zowel de medische sector (ziekenhuizen, zorginstellingen, artsen, enz.), de non-profitsector en de financiële sector (bank- en verzekeringssector) maken veelvuldig gebruik van de btw-vrijstelling voor KDV’s om te vermijden dat ze een btw-kost creëren op de doorrekening van kosten in het kader van een samenwerking.
Sedert 1 juli 2016 gelden er echter nieuwe regels voor deze btw-vrijstelling. Een wijziging van deze regels drong zich op nadat de Europese Commissie aan de Belgische Staat had laten weten twijfels te hebben over de verenigbaarheid van de bestaande Belgische regeling met de Europese regelgeving ter zake. Op basis hiervan besliste de regering om de Belgische regels voor btw-vrijstelling voor KDV’s aan te passen en te conformeren met de btw-richtlijn. Voor een overzicht van de aanpassingen van de Belgische btw-regels, verwijzen wij naar ons bericht van 5 juni 2016 op onze website onder de rubriek btw-nieuws (of klik hier).
Eén van de voorwaarden van de nieuwe vrijstellingsregeling is dat een KDV, wanneer al haar handelingen onder deze vrijstelling vallen, binnen de maand na aanvang van haar vrijgestelde activiteiten, hiervan aangifte moet doen bij het bevoegde btw-controlekantoor (meldingsplicht). Dit is onder meer om een betere controle van deze groeperingen en hun leden mogelijk te maken.
Volgens artikel  44, § 2bis, vijfde lid Wbtw nieuw geldt deze verplichting eveneens voor de op 1 juli 2016 bestaande KDV’s. Zij zouden zich tegen 1 augustus 2016 moeten melden bij het bevoegde btw-controlekantoor. Maar door het uitblijven van de aangekondigde publicatie van een administratieve commentaar ter toelichting van deze nieuwe vrijstellingsregeling voor KDV’s, heeft de fiscus ons laten weten dat de reeds op 30 juni 2016 bestaande volledig vrijgestelde KDV’s zich voorlopig niet moeten melden bij hun btw-controlekantoor. Vermoedelijk zal dit pas moeten gebeuren tegen het einde van dit jaar. Mogelijks zal de fiscus hierover kortelings een officieel bericht publiceren.
KDV’s van wie de handelingen ingevolge de nieuwe wetgeving niet langer allemaal van btw zijn vrijgesteld, moeten zich uiteraard (zoals alle andere btw-plichtigen die niet-vrijgestelde handelingen verrichten) wel zo snel mogelijk registreren voor de btw via het formulier 604A (voor zover ze nog niet voor de btw zijn geregistreerd om een andere reden).


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?