Vervoer mindervaliden geniet btw-vrijstelling van vervoer van zieken en gewonden

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Artikel 44, § 2, 1°, b) Wbtw verleent btw-vrijstelling voor het vervoer van zieken of gewonden met speciaal daartoe uitgeruste vervoermiddelen (ziekenwagen, MUG-helikopter, …).
De fiscus stelt aan deze vrijstelling de volgende te vervullen voorwaarden (btw-handleiding versie 02/2015 en beslissing ET 129.928 dd. 23.08.2016):
 

​het moet gaan om een vervoer, d.w.z. de verplaatsing van een persoon van de ene plaats naar de andere;
het vervoer vindt plaats om reden van zorg of diagnose;
het vervoer gebeurt in aanwezigheid van een begeleider (eventueel de bestuurder) die houder is van een brevet van hulpverlener/ambulancier;
de vervoerde persoon moet een zieke of een gewonde zijn;
het vervoer moet worden verricht met een vervoermiddel dat speciaal is uitgerust met het oog op het vervoer van zieken of gewonden (bv. een ziekenwagen of hefschroefvliegtuig), en moet dus:

aangepast zijn om personen in een rolstoel of op een draagberrie te vervoeren;
uitgerust zijn met een voorziening voor zuurstoftoevoer.

De fiscus staat ook de btw-vrijstelling toe voor het vervoer van mindervaliden dat onder diezelfde voorwaarden wordt verricht.
Daarnaast zijn diensten van vervoer van personen met verminderde mobiliteit (zieken, gewonden, mindervaliden) te beschouwen als nauw samenhangend met maatschappelijk werk.
Bijgevolg kan dergelijk vervoer steeds vrijgesteld worden van btw op basis van artikel 44, § 2, 2° Wbtw op voorwaarde dat de dienstverrichter een publiekrechtelijk lichaam is of een andere organisaties die door de bevoegde overheid als instelling van sociale aard is erkend.
Als erkende instelling wordt beschouwd:

de instelling die een formele erkenning geniet wanneer door de bevoegde federale, regionale of gewestelijke overheid in een formele erkenning wordt voorzien;
de instelling waarvan de diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen worden verricht in overeenstemming met de voor die instellingen geldende reglementering (beslissing nr. E.T.94.156 van 25.07.2005).​

Zo’n erkenning kan onder meer blijken uit een beslissing van de overheid,  het feit dat aan de organisatie een subsidie wordt toegekend, ….
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 129.928, 23 augustus 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?