Verlaging nalatigheidsinteresten en minimumdrempel teruggaaf btw-tegoed – afschaffing decembervoorschot

Gepubliceerd op 15 februari 2021

Minister Van Peteghem neemt fiscale steunmaatregelen voor gezinnen en ondernemers. Voor btw zullen de volgende wijzigingen doorgevoerd worden.

Nalatigheidsinteresten
Vanaf het tweede kwartaal 2021 zullen de nalatigheids- en moratoriuminteresten inzake btw, die momenteel kunnen oplopen tot 9,6% op jaarbasis en dus een onevenredige impact kunnen hebben op onze ondernemingen, gelijk geschaald worden met die welke inzake de inkomstenbelastingen van toepassing zijn.

Verlaging minimumbedrag voor teruggaaf btw-tegoed
Als voor een bepaalde aangifteperiode de aftrekbare btw de verschuldigde btw overtreft, wordt dat saldo in het voordeel van de btw-plichtige automatisch naar het volgende tijdvak (aangifteperiode) overgedragen (art. 47, 2de  lid Wbtw en art. 81, § 1 KB nr. 4). Dat bedrag wordt dan als een tegoed op de fiscus ingeschreven op de btw-rekening-courant van de btw-plichtige (waar het eventueel verrekend wordt met een andere nog openstaande btw-schuld).
In principe is voorzien dat deze tegoeden bij het einde van het kalenderjaar, op uitdrukkelijk verzoek van de btw-plichtige, terugbetaald worden binnen de drie maanden na het verstrijken van het kalenderjaar (art. 76, § 1, 1ste lid Wbtw). Maar de wet voorziet ook dat btw-tegoeden vroeger terugbetaald kunnen worden (art. 76, § 1, 3de lid Wbtw en art. 8, § 2 KB nr. 4). Die maatregel houdt in dat btw-plichtigen elk kwartaal hun btw-tegoed kunnen terugvragen (los van de bijzondere vergunning voor maandelijkse btw-teruggaaf), als dat tegoed minstens gelijk is aan:

245 euro voor zover het gaat om een tegoed na het laatste aangiftetijdvak (december of 4de kwartaal);
615 euro voor tegoeden van kwartaalindieners na het 1ste, 2de of 3de kwartaal;
1.485 euro voor tegoeden van maandindieners na het 1ste, 2de of 3de kwartaal.

Voor maandaangevers met een vergunning maandelijkse teruggaaf en starters geldt dat zij hun btw-tegoed in elke maandaangifte kunnen terugvragen als dit tegoed minstens 245 euro bedraagt.
Buitenlandse btw-plichtigen kunnen ook teruggaaf krijgen van Belgische btw. Voor hen moet het tegoed minstens 50 euro bedragen als de teruggaaf betrekking heeft op een heel kalenderjaar of de restant van een kalenderjaar. Tussentijds kunnen zij ook al Belgische btw terugkrijgen als het tegoed minstens 400 euro bedraagt (artikel 11, § 2 KB 56).
De minimumbedragen om teruggaaf van het btw-tegoed te kunnen krijgen, liggen voor buitenlandse btw-plichtigen dus lager dan die voor Belgische btw-plichtigen.
Om deze gelijk te schakelen heeft de minister beslist voormelde minima voor Belgische btw-plichtigen te herleiden naar het niveau van de minima die gelden voor buitenlandse btw-plichtigen.
Zo wordt voor Belgische btw-plichtigen 50 euro het maandelijkse en jaarlijkse drempelbedrag om teruggaaf te kunnen krijgen van het btw-tegoed, het driemaandelijkse drempelbedrag wordt 400 euro.

Afschaffing decembervoorschot
Het decembervoorschot zal structureel worden afgeschaft. Voor 2020 gebeurde dit al eenmalig ingevolge de coronacrisis.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?