Verlaagd tarief afbraak en heropbouw bij cohousingproject enkel voor leden die effectief bouwheer zijn

Gepubliceerd op 16 juni 2019

Rubriek XXXVII van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 voorziet in een verlaagd btw-tarief van 6% voor de onroerende handelingen en de ermee gelijkgestelde handelingen (rubriek XXXI, § 3, 3° tot 6° van diezelfde tabel A) die de afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning gelegen in een van de grote steden opgesomd bij de KB’s voor stedelijk beleid (KB dd. 12.08.2000, KB dd. 26.09.2001 en KB dd. 28.04.2005).
Dit verlaagd tarief kan worden genoten zowel door de persoon die alleen als bouwheer optreedt, als door twee of meerdere personen die samen overeenkomen om een oud gebouw aan te kopen, dit te laten afbreken en een nieuw gebouw te laten heropbouwen dat na de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk, zal gebruikt worden als gebouw voor privé-woongelegenheid.
Voor cohousingprojecten (private woning met eigen keuken, badkamer, slaapkamers en leefruimtes en gedeelde ruimtes zoals tuin, bureauruimtes, wasruimtes, werkplaatsen, logeerkamers, polyvalente ruimtes, enzovoort) kan dit verlaagd tarief ook toegepast worden, maar enkel voor die leden die daadwerkelijk beschouwd kunnen worden bouwheren. Dat zijn de leden die samen het project mee op touw zetten en mee beslissingen nemen zodat het project zal beantwoorden aan hun specifieke noden en verwachtingen. Zij moete dus inspraak hebben in de diverse fasen van het project en dit van bij de totstandkoming tot aan de definitieve oplevering van de bouwwerken (de afbraak, bouwplannen, vergunningen, de dienstverrichters (aannemers, architecten, studiebureaus, enz.), enz.).
Voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw bij cohousingprojecten​ is vereist dat de identiteit van die leden gekend is vooraleer keuzes worden gemaakt en enige juridische verbintenis wordt aangegaan. Het volstaat niet dat alle groepsleden door middel van één notariële akte samen eigenaar zijn en samen de aannemer voor de uitvoering van de werken aanduiden die rechtstreeks aan hen zal factureren.

Vr. & Antw. Kamer, 2018-2019, 54-185, 30 april 2019, vraag nr. 2593, W. De Vriendt, 27 maart 2019


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?