Verkoop van e-books kunnen verlaagd tarief niet genieten

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De Europese Commissie dagvaardde de Franse Staat omdat ze van oordeel was dat Frankrijk ten onrecht een verlaagd tarief toepaste op de leveringen van e-books.
Volgens de Commissie moet onder de levering van digitale of elektronische boeken worden verstaan:  de levering, onder bezwarende titel, via downloading of streaming van internet, van boeken in elektronische vorm die kunnen worden gelezen op een computer, een smartphone, een e-reader of een ander leesapparaat (hierna: „levering van elektronische boeken”).
De Franse fiscus stelt daarentegen dat de definitie van digitale of elektronische boeken waarop krachtens artikel 278‑0 bis van de Franse btw-wetgeving een verlaagd btw-tarief mag worden toegepast, enger is dan de definitie die de Commissie hanteert. Volgens deze lidstaat geldt het verlaagde btw-tarief krachtens deze bepaling uitsluitend voor zogenaamde „homothetische” boeken, zijnde boeken die vergelijkbaar zijn met gedrukte boeken of boeken op een andere fysieke drager die van laatstbedoelde boeken slechts op een aantal aan hun vorm inherente punten verschillen.
Frankrijk, en hierin gevolgd door de Belgische fiscus, is van oordeel dat de levering van elektronische boeken onder punt 6 van bijlage III bij de btw-richtlijn valt en dus in aanmerking komt voor een verlaagd btw-tarief. In deze bijlage III wordt in punt 6 uitdrukkelijk melding gemaakt van ‘levering van boeken, op alle fysieke dragers’.
Maar de drager nodig om een e-book te kunnen lezen (smartphone, e-reader, …) is niet begrepen in de levering van e-books. Er is volgens het Hof dan ook geen sprake van een levering op een fysieke drager maar van een dienstprestatie. Meer zelfs, de verkoop van een e-book vormt een „langs elektronische weg verrichte dienst” in de zin van dat artikel 98, lid 2, tweede alinea van de btw-richtlijn, welke expliciet van voormeld verlaagd tarief uitgesloten is. Volgens artikel 7, lid 1, van uitvoeringsverordening nr. 282/2011, zijn dit diensten die:

over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend;
wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn;
slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen;
zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht.

Zowel Frankrijk als België beroepen zich nog op de fiscale neutraliteit om het verlaagd tarief voor leveringen van boeken eveneens toe te passen op de verkoop van e-books, maar volgens het Hof kan de werkingssfeer van een verlaagd btw-tarief bij gebreke van een duidelijke bepaling niet worden uitgebreid op grond van het beginsel van fiscale neutraliteit.
Frankrijk heeft dan ook ten onrechte het verlaagd tarief toegepast op de verkoop van e-books.
HvJ, C-479/13, Commissie vs. Frankrijk, 5 maart 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?