Verhoging btw-boetes vanaf 1 juli 2012

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Met ingang van 1 juli 2012 verhoogde de wetgever diverse boetes die in het Btw-wetboek (Wbtw) voorzien zijn ingeval van niet-naleving van diverse verplichtingen. Voor deze boeten die opgenomen zijn in artikel 70, § 4 Wbtw wordt vanaf 1 juli 2012 het minimum per overtreding verhoogd van 25 EUR naar 50 EUR en het maximum van 2.500 EUR naar 5.000 EUR.
De bijlage van KB 44, waarin de exacte bedragen voor de verschillende overtredingen worden vastgelegd, werd aangepast en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2012.
Voor veel overtredingen komt het erop neer dat de boete in principe verdubbelt, maar niet voor alle overtredingen. Voor het niet-indienen van een jaarlijkse klantenlisting bv. wordt de boete verhoogd van 2.500 EUR naar 3.000 EUR. Voor de volledige lijst van de niet-proportionele geldboeten, klik hier.
Verder voorziet een wijziging in KB nr 41 dat de boete in het geval van niet-betaling of niet-tijdige betaling vastgesteld bij het opmaken van een bijzondere rekening wordt verhoogd van 10% naar 15% van de verschuldigde btw.
De boetes kunnen variëren naar gelang het een eerste, een tweede of een volgende overtreding van die aard betreft. Om dit te beoordelen moet gekeken worden naar de laatste vier jaar die voorafgaan aan het tijdstip van de overtreding.
Tot slot wordt ook voor elke overtreding een minimum boete voorzien, ook al gaat het om een eerste overtreding zonder gevolgen, of bij een kleine vertraging of een nihil-aangifte.
De FOD Financiën bevestigt in een persmededeling dat voor overtredingen tegen declaratieve verplichtingen, de uiterlijk voorziene indieningsdatum zal bepalen welke barema’s er van toepassing zijn: situeert deze zich vóór 17 juli 2012, blijft het oude barema van toepassing, in het andere geval is het nieuwe barema van toepassing.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?