Vanaf 2018 enkel nog vrijstelling voor diplomatieke zendingen via E-certificaat

Gepubliceerd op 26 augustus 2017

De volgende handelingen zijn van btw vrijgesteld door artikel 42, § 3, 1° en 2° Wbtw:

de leveringen, de invoeren van goederen en de diensten in het kader van de diplomatieke en consulaire betrekkingen;
de leveringen van roerende goederen en de diensten, met uitzondering van werk in onroerende staat, aan, alsook de invoeren van dergelijke goederen door de volgende personen, handelend voor hun persoonlijk gebruik en gehecht aan de zendingen en posten bedoeld onder 1° : de leden van het diplomatiek personeel, de leden van het administratief en technisch personeel, de consulaire beroepsambtenaren en de consulaire bedienden;

Om de vrijstelling te kunnen toepassen moet de leverancier/dienstverrichter een geldig document 450 of 451, of een Europees certificaat voor vrijstelling van accijnzen en btw, van zijn klant, de begunstigde van de vrijstelling, krijgen.
Vanaf 2018 zal de leverancier/dienstverrichter, in plaats van de vrijstelling onmiddellijk toe te passen, de btw moeten aanrekenen om die vervolgens op basis van een E-certificaat, opgemaakt en uitgereikt door een gemachtigde onderneming, terug te vragen van de Schatkist en aan die gemachtigde onderneming terug te betalen die deze btw vervolgens aan de begunstigde van de vrijstelling doorstort.
In de volgende gevallen zal de leverancier/dienstverrichter deze btw rechtstreeks aan de begunstigde moeten terugstorten en moet het certificaat voor vrijstelling van btw en accijnzen door de fiscus gevalideerd worden:

aankoop van motorvoertuigen
aankoop van nieuwe officiële gebouwen, vestiging van zakelijke rechten op en werk in onroerende staat aan deze gebouwen
doorlopende leveringen water, gas, elektriciteit en de diensten van telecommunicatie en teledistributie
de leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op officiële evenementen, alsook de leveringen van voedsel en dranken en de restaurant- en cateringdiensten
btw op vastgoedlasten van officiële gebouwen voor zover de belastingplichtige die optreedt als syndicus zonder recht op aftrek op de genoemde lasten (beslissing E.T.75.574 van 06.06.1999)
levering van goederen en de diensten die ogenschijnlijk wegens hun aard niet voor het officieel gebruik in aanmerking kunnen komen (bv. kleding)
levering van goederen en de diensten voor officieel gebruik door ereconsulaten (beslissing E.T.82.321 van 12.04.2007).

Om van de vrijstelling te kunnen genieten moet de leverancier/dienstverrichter steeds een factuur uitreiken (die dus de btw vermeldt). Voor de teruggaaf van die btw te bekomen na ontvangst van het e-certificaat, zal de leverancier/dienstverrichter, ook al staat dit niet expliciet in het bericht van de fiscus vermeld, een verbeterend stuk moeten uitreiken. Dat kan een creditnota zijn voor de gehele factuur gevolgd door een nieuwe factuur, of een creditering van enkel de aangerekende btw.
Zowel de begunstigde van de vrijstelling (diplomatieke zending en bepaalde personeelsleden), als de gemachtigde onderneming die het e-certificaat moet opstellen, moeten verschillende formaliteiten en verplichtingen naleven.
Vanaf 1 januari 2018 mag de vrijstelling van artikel 42, § 3, 1° en 2° Wbtw niet langer toegepast worden op basis van de documenten 450 en 451.
 
Bericht FOD Financiën, B.S. dd. 19.072017​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?