Uitstel nieuwe regels facturering tot 2014

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De wijziging van de btw-regels voor de opeisbaarheid van de btw die ingaan per 1 januari 2013, zullen maar vanaf 2014 verplicht moeten worden toegepast. Uiteraard kunnen btw-plichtigen kiezen om voor 2013 reeds de nieuwe regels toe te passen. Deze overgangsregeling werd gisteren bevestigd door het kabinet van de Minister van Financiën. Hoewel de beslissing nog niet is gepubliceerd, geven wij u graag de inhoud van de meest recente ontwerpversie mee.
1. De btw-plichtige past de huidige regeling toe
In dit geval blijft alles bij het oude. Het uitreiken van een factuur vooraleer de goederen zijn geleverd, de dienst is verricht of een betaling is ontvangen, maakt de btw opeisbaar die op de voorschotfactuur wordt aangerekend. Deze verschuldigde btw moet worden aangegeven in de btw-aangifte over de periode waarin de factuur werd uitgereikt. De afnemer kan zijn eventueel recht op aftrek ook vanaf diezelfde datum reeds uitoefenen op basis van die voorschotfactuur (hij moet niet wachten tot het tijdstip van de betaling ervan of het tijdstip van de levering of de voltooiing van de dienst, zoals voorzien in de nieuwe regeling), voor zover deze voldoet aan de wettelijke voorwaarden (de datum van opeisbaarheid moet niet worden vermeld, enkel de datum van uitreiking van de voorschotfactuur).
2. De btw-plichtige past de nieuwe regeling toe
De betaling van het voorschot moet aan de klant worden gevraagd via een ander document dan een factuur. Dit document mag noch een btw-bedrag, noch een btw-tarief vermelden. Verder mag geen enkele melding worden gemaakt in verband met de schuldenaar of een vrijstelling van btw. Wordt er toch btw op het document vermeld, dan zal zij als factuur worden beschouwd en zullen de huidige regels zoals vermeld onder punt 1 hiervoor van toepassing zijn.
De factuur zelf voor het ontvangen voorschot moet worden uitgereikt uiterlijk de 15de van de maand volgend op de maand waarin het voorschot werd ontvangen. Deze factuur moet worden opgenomen in de btw-aangifte over de periode waarin de betaling werd ontvangen.
De klant zal zijn eventueel recht op btw-aftrek pas kunnen uitoefenen van zodra het voorschot is betaald of wanneer vóór deze betaling het goed is geleverd of de dienst is voltooid, en hij in het bezit is van de conforme factuur.
3. Diverse bepalingen
3.1. Handelingen met verlegging van heffing
De afnemer kan de oude regeling toepassen en dus naar aanleiding van de voorschotfactuur de btw opnemen als verschuldigd in zijn btw-aangifte en in diezelfde aangifte eventueel in aftrek nemen.
Past de afnemer de nieuwe regeling toe, dan zal hij de verlegging van heffing van de btw slechts toepassen op het moment dat het voorschot is betaald of wanneer vóór deze betaling het goed is geleverd of de dienst is voltooid.
3.2. Handelingen met particulieren
Voor zover er wettelijk geen verplichting is tot het uitreiken van een factuur is voor deze handelingen het stelsel van de dagontvangsten van toepassing, met andere woorden, de btw wordt slechts afgedragen naarmate hij wordt ontvangen van de klanten, ook al wordt er vrijwillig een factuur uitgereikt. Uiteraard mag de leverancier/dienstverrichter de btw reeds afdragen voor de periode waarin de factuur werd uitgereikt wanneer deze de periode van de ontvangst van de betaling voorafgaat.
3.3. Intracommunautaire leveringen
Voor de vrijgestelde intracommunautaire leveringen, verwervingen en overbrengingen zijn de nieuwe regels integraal van toepassing, omdat de door de lidstaten ter zake uitgewisselde gegevens in feite moeten overeenstemmen.
Vanaf 2014 moeten de nieuwe regels worden toegepast, zoals uiteengezet in nummer 2 hiervoor. Maar de administratie zou blijkbaar toch een tolerantie toestaan dat een voorschotfactuur mag worden uitgereikt met vermelding van de vermoedelijke datum van de opeisbaarheid van de btw (overeengekomen betalingsdatum of geplande datum van levering of dienstverrichting). Deze voorschotfactuur zou dan als volledige factuur kunnen worden beschouwd op basis waarvan de klant zijn eventueel recht op aftrek kan uitoefenen, maar hij mag dit pas doen vanaf het tijstip van de betaling van de factuur of wanneer vóór deze betaling het goed is geleverd of de dienst is voltooid.
Deze regeling zal uiteraard ook nog eens worden behandeld tijdens ons volgende klantenseminarie dat voorzien is einde januari 2013 en waarvoor u nog een uitnodiging zal ontvangen.
Voor specifieke vragen over uw eigen verkoopfacturering kan u uiteraard steeds bij ons terecht.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?