Tijdelijk btw-verlaging naar 6% voor mondmaskers en hydroalcoholische gels

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Ingevolge de coronacrisis verlaagt de fiscus tijdelijk, van 4 mei 2020 tot 31 december 2020, het btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels naar 6%. Het KB van 5 mei 2020 verwijst voor de mondmaskers naar enkele goederencodes uit de GN-nomenclatuur. Inzake hydroalcoholische gels wordt niets gespecifieerd.
In zijn circulaire nr. 65 van 8 mei 2020 verduidelijkt de fiscus deze maatregel.
 
Mondmaskers
Wat de mondmaskers betreft, is voormeld verlaagd btw-tarief enkel van toepassing op de maskers, ongeacht of ze voldoen aan nationale of internationale kwaliteitsnormen of regels, die gemaakt zijn uit:

papier, papierstof, cellulosewatten of cellulosevezels, voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik (GN-codes 4818 90 10 00 en 4818 90 90 00);
geconfectioneerde mondmaskers, al dan niet van gebonden textielvlies (GN-codes 6307 90 98 10, 6307 90 98 91 en 6307 90 98 99).

Het gaat hierbij om mondmaskers voor hergebruik als om wegwerpmaskers, zoals de chirurgische (medische) mondneusmaskers, maskers van het type FFP (Filtering Facepiece Particles) en meer algemeen om maskers die, hoewel ze niet noodzakelijk voldoen aan de Europese regelgeving en normen ter zake, zijn gemaakt uit de hiervoor genoemde materialen en die de mond en neus bedekken. Bij uitbreiding aanvaardt de fiscus dat ook de filters die zijn bestemd om in die mondmaskers te worden geplaatst van deze gunstmaatregel genieten.
Voormeld verlaagd tarief is ook van toepassing op in principe technische maskers gebruikt in de industrie (mondmaskers ingedeeld onder GN-code 9020 00 00 80, zijnde ‘Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters’).
Beschermende vizieren worden niet beoogd door deze maatregel, net zo min als sjaals en bandanas.
Niet expliciet vermeld in de circulaire, maar dat blijkt uit de wettekst, is dat dit verlaagd btw-tarief niet geldt voor de andere goederen die onder een van de voormelde GN-codes vallen maar die geen mondmaskers zijn.
 
Hydroalcoholische gels
Als hydroalcoholische gels in het kader van voormeld verlaagd tarief zijn enkel bedoeld, de handalcoholgels bestemd voor menselijke hygiëne. De administratie laat ook in dat kader handalcohol toe zonder het gelcomponent (vb. vloeistof aangeboden onder vorm van een verstuiver). Het percentage ethanol is niet van belang.
Andere desinfecterende middelen zijn niet beoogd door het tijdelijk verlaagd btw-tarief.
 
Wanneer is het verlaagd tarief van toepassing?
Voormeld verlaagd btw-tarief geldt van 4 mei 2020 tot 31 december 2020 op de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van voormelde goederen. De hoedanigheid van de verkoper, verwerver of invoerder speelt geen enkele rol.
Hoewel de maatregel in het leven is geroepen in de strijd tegen het coronavirus, zal het genoten tariefvoordeel niet teruggestort moeten worden als achteraf die goederen uiteindelijk niet allemaal gebruikt zouden worden in het kader van deze gezondheidscrisis en dus uiteindelijk niet daadwerkelijk worden ingezet in het kader van de strijd tegen deze pandemie.
Wat de invoer van deze goederen betreft, geldt tot 31 juli 2020 een btw-vrijstelling als die goederen:

​in België voor het verbruik worden aangegeven door overheidsinstellingen of door andere instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter, welke door de minister van Financiën of zijn gemachtigde zijn erkend en;
bestemd zijn om in België te worden aangewend voor de bestrijding van het coronavirus.

Deze vrijstelling primeert op het tijdelijk verlaagd btw-tarief. Noch in zijn circulaire nr. 54 van 17 april 2020 over deze tijdelijke vrijstelling, noch uit deze nieuwe circulaire, kan worden afgeleid dat de filters die in de bedoelde mondmaskers worden geplaatst, de btw-vrijstelling bij invoer genieten.
 
Inwerkingtreding
Bij gebrek aan enige specifieke bepalingen is enkel het wettelijke tijdstip van opeisbaarheid doorslaggevend voor de toepassing van dit verlaagd btw-tarief.
Met andere woorden:

levering door btw-plichtige A aan btw-plichtige B op 25.04.2020;
klant is btw-plichtige, dus factuur verplicht;
factuur van A aan B op 05.05.2020: 6% (tijdstip opeisbaarheid is uitreiking factuur: 05.05.2020);
maar, factuur op 25.04.2020 of bv. 30.04.2020: 21% want tijdstip opeisbaarheid ligt vóór 4 mei 2020 (uitreiking factuur).

Let op: stel gefactureerd op 30.04.2020 met 21%, nu creditnota en nieuwe factuur op 07.05.2020 met 6%: mogelijkheid dat fiscus misbruik art. 1, § 10 Wbtw inroept.
 
Fisconetplus, circulaire nr. 65, 8 mei 2020​
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?