Terbeschikkingstelling personeel tussen publiekrechtelijke lichamen niet aan btw onderworpen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De fiscus aanvaardt dat een gemeente of een OCMW voor de terbeschikkingstelling van personeel aan een ander publiekrechtelijk lichaam, niet als een btw-plichtige moet worden beschouwd.
Een gemeente of een OCMW is immers geen btw-plichtige voor de handelingen die ze als overheid verricht en die geen aanleiding geven tot potentiële concurrentieverstoring (artikel 6 Wbtw). Volgens de fiscus veroorzaakt dergelijke terbeschikkingstelling geen concurrentieverstoring.
Wanneer zou blijken dat private operatoren voor de terbeschikkingstelling van personeel enig nadelig gevolg zouden ondervinden van de niet btw-plicht van de gemeente of een OCMW voor dergelijke gelijkaardige handelingen, kan de fiscus voormeld standpunt alsnog herzien.
Voormelde geldt evenzeer wanneer een gemeente of een OCMW personeel ter beschikking stelt aan andere entiteiten die door lokale besturen worden opgericht, en onder hun toezicht staan (hiervoor is het niet voldoende dat die andere entiteit prijssubsidies of werkingstoelagen van de lokale overheid ontvangt), zoals:
 

de autonome gemeentebedrijven;
de OCMW-verenigingen;
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 
Voormeld​ administratief standpunt vervangt de onder nr. 17 van de FAQ van de beslissing nr. E.T. 128.015 van 12 februari 2016 opgenomen zienswijze.
Voor zover voormeld standpunt niet van toepassing is op de terbeschikkingstelling van personeel in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die er in hoofdzaak op gericht zijn om sociale rechten op te bouwen, is dergelijke terbeschikkingstelling vrijgesteld van btw door artikel 44, § 2, 2° Wbtw.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 129.914, 27 april 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?