Problemen met Italiaanse btw-nummers

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Ingevolge een wijziging in de Italiaanse btw-wetgeving, kan de situatie zich voordoen dat Italiaanse btw-nummers retro-actief werden geschrapt of dat ze tijdelijk zijn geschorst. Dit betekent dat bv. Belgische btw-plichtigen die goederen intracommunautair hebben geleverd of diensten hebben verricht voor Italiaanse btw-plichtige afnemers, en de geldigheid van het Italiaanse btw-nummer van hun klant bevestigd hebben gekregen via de CLO-diensten van de btw-administratie of via de VIES-website, alsnog met het feit geconfronteerd kunnen worden dat acteraf dit nummer niet geldig blijkt te zijn, bv. bij het indienen van de intracommunautaire opgave.
Wanneer achteraf dus zou blijken dat het Italiaanse btw-nummer van de klant met terugwerkende kracht ongeldig werd verklaard, dan mag de leverancier die ter goede trouw heeft gehandeld en in het bezit is van voormelde geldigheidsverklaring niet opdraaien voor de Belgische btw. Kan hij aantonen dat de goederen effectief vervoerd of verzonden werden naar een andere Lidstaat of dat de dienst verricht werd voor een buitenlandse btw-plichtige, zal de Belgische administratie de Belgische btw niet invorderen.
In de situatie van een voorlopige schorsing van het Italiaanse btw-nummer van de klant (situatie waarbij de Italiaanse klant binnen de maand zijn btw-nummer opnieuw geldig kan laten verklaren – de Italiaanse administratie levert dan een “tijdelijke ongeldig verklaring” af – maar waar ten tijde van de handeling geen geldigheidsverklaring van dat btw-nummer kan worden afgeleverd), dan aanvaardt de Belgische administratie alsnog de niet-aanrekening van Belgische btw op intracommunautaire leveringen van goederen aan deze klanten wanneer de drie volgende voorwaarden allemaal zijn vervuld:

er moet reeds een aantoonbare aan de verrichting voorafgaande langere termijn handelsrelatie bestaan tussen de Italiaanse klant en de Belgische leverancier/dienstverrichter;

de Italiaanse klant moet met stukken uitgaande van zijn administratie kunnen aantonen dat hij op het tijdstip van de levering in Italië btw-plichtig is;

de klant moet in elk geval schriftelijk kunnen bewijzen dat hij opnieuw een Italiaans btw-nummer heeft aangevraagd dat geldig is voor aan hem verrichte intracommunautaire handelingen.

Voor wat de intracommunautaire opgave betreft, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

in de mate deze een kwartaalaangever is, dient deze op het ogenblik dat de kwartaalaangifte dient te worden ingediend in het bezit te zijn van het geldig Italiaans btw-nummer van de klant;

in de mate deze een maandaangever is, dient deze binnen de 2 maanden volgend op deze waarin de verrichting plaats vindt in het bezit te zijn van het geldig Italiaans btw-nummer van de klant.

 
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?