Overgangsregeling 6% verbouwingen: tijd tot 11 februari

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het KB dat de ouderdomsvereiste van een woning voor het verlaagd btw-tarief van 6% voor verbouwingen optrekt van vijf naar tien jaar, werd vorige week gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze maatregel zal in werking treden op 12 februari 2016.
De fiscus had reeds aangekondigd dat voor de toepassing van de overgangsregeling, waarbij woningen die eind 2015 wel vijf jaar oud waren, maar in 2016 en/of 2017 nog geen tien jaar oud zullen zijn, de nodige formaliteiten vervuld zouden kunnen worden tot en met de negende dag na de publicatie van het KB.
In een nieuwe beslissing bevestigt de fiscus nu dat deze formaliteiten inderdaad vervuld kunnen worden tot en met 11 februari en, zoals reeds aangekondigd in onze mailing 2016/03 van 21 januari 2016, dat ook woningen die pas in 2011 voor het eest in gebruik zijn genomen onder deze overgangsregeling van het verlaagd tarief kunnen genieten.
Om deze overgangsregeling te kunnen toepassen moet:

de woning voor het eerst in gebruik genomen zijn tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011;
aan alle voorwaarden van het verlaagd tarief voor verbouwingen voldaan zijn op 11 februari 2016 (uitsluitend of hoofdzakelijk privébewoning, geen nieuwbouw, gefactureerd aan eindgebruiker, …);
als de werken:

niet vergunningsplichtig zijn en evenmin onder de meldingsplicht vallen, een overeenkomst worden afgesloten met de aannemer(s) waarin de werken gedetailleerd zijn opgenomen en die een vaste datum heeft, ten laatste op 11 februari 2016;
wel vergunningsplichtig zijn of onder de meldingsplicht vallen, respectievelijk de stedenbouwkundige vergunning voor de werken aangevraagd zijn of het meldingsformulier voor de stedenbouwkundige meldingsplicht ingediend zijn uiterlijk op 11 februari 2016;
de factuur voor de werken uitgereikt worden uiterlijk op 31 december 2017.

Om aan voormelde overeenkomst een vaste datum te geven op uiterlijk 11 februari 2016, kan:

de overeenkomst geregistreerd worden op een registratiekantoor uiterlijk op 11/02/2016;
de overeenkomst opgenomen worden in een notariële akte uiterlijk op 11/02/2016;
een kopie van de overeenkomst neergelegd worden op het bevoegde btw-controlekantoor tegen afgifte van een ontvangstbewijs uiterlijk op 11/02/2016;
een kopie van de overeenkomst aangetekend opgestuurd worden naar het bevoegde btw-controlekantoor uiterlijk op 11/02/2016;

Als voor de werken die vergunningsplichtig zijn of onder de meldingsplicht vallen geen overeenkomsten met vaste datum op uiterlijk 31 december 2015 zijn gesloten, dan kunnen enkel de in de vergunning of de melding opgenomen werken deze overgangsregeling genieten.
Voor werken die uitgevoerd zullen worden ingevolge een onderhoudscontract, aanvaardt de fiscus dat in plaats van kopieën van de overeenkomsten, een lijst wordt ingediend van de betrokken contracten met vermelding van minstens de volgende gegevens:

identiteit van de dienstverrichter (benaming en btw-identificatienummer);
identiteit van de medecontractant (naam & voornaam of maatschappelijke benaming, adres en in voorkomend geval btw-identificatienummer);
ligging van de woning;
aard van de werken.

Het speelt geen rol wie de kopie van de overeenkomst of lijst van de onderhoudscontracten indient, maar de documenten moeten ingediend worden op het btw-controlekantoor bevoegd voor de dienstverrichter. Indien de btw wordt verlegd naar de medecontractant ingevolge artikel 20 van het KB nr. 1 mag de indiening of neerlegging ook gebeuren op het btw-controlekantoor bevoegd voor de medecontractant.
Voor buitenlandse aannemers is het Centraal btw-kantoor voor buitenlandse btw-plichtigen het bevoegd btw-controlekantoor.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 129.030/3, 2 februari 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?