Ook kosten van energiebesparingsmaatregelen tellen mee voor controle of voldoende btw is betaald op oprichting gebouw

Gepubliceerd op 23 maart 2024

Voor het werk in onroerende staat dat betrekking heeft op de oprichting van een gebouw, mag de maatstaf van heffing niet lager zijn dan de normale waarde (artikel 36, § 1, b) Wbtw). Die normale waarde is volgens artikel 32, 1ste lid Wbtw het volledige bedrag dat een afnemer in de handelsfase waarin de dienst wordt verricht, bij eerlijke concurrentie zou moeten betalen aan een onafhankelijke dienstverrichter op het grondgebied van het land waar de handeling belastbaar is, om de desbetreffende diensten op dat tijdstip te verkrijgen.

Volgens een parlementslid zou de administratie bij de controle op de oprichting van een gebouw, waarbij ze nagaat of de bouwheer voldoende facturen kan voorleggen van kosten van de oprichting om te controleren of die bedragen voormelde normale waarde bereiken, geen rekening houden met de voorgelegde facturen voor kosten van zonnepaneelinstallaties, zonneboilers, batterijsystemen, enz. Dat kan leiden tot een zogenaamde ‘tekortschatting’ (minder gefactureerd dan de normale waarde) waardoor de fiscus bijkomend btw vordert op de uitgevoerde werken.

De minister bevestigt dat bij het bepalen van de normale waarde, de administratie wel degelijk rekening  houdt met de nieuwe energietechnieken zoals de installatie van warmtepompen, thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, batterijen voor de opslag van elektriciteit, zonneboilers en aircosystemen. Het zou kunnen dat de administratie foutieve informatie heeft verstrekt of dat een foutieve beslissing werd genomen in een concreet dossier in welk kader het parlementslid de vraag stelt.

De minister heeft alleszins zijn administratie verzocht dit standpunt in herinnering te brengen bij de bevoegde controle-agenten.


Vr. & Antw. Kamer, 2023-2024, 55-127, 25 januari 2024, vraag nr. 187, S. Van Hecke, 22 november 2023


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?