Ook gemengde btw-plichtigen kunnen vrijstelling artikel 44, § 2, 12° Wbtw genieten

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Artikel 44, § 2, 12° Wbtw stelt vrij van btw: de leveringen van goederen en de diensten, verricht in samenhang met werkzaamheden die ter verkrijging van financiële steun met betrekking tot in 1° tot 4°, 7° en 11° van dat artikel 44, § 2, genoemde handelingen zijn georganiseerd, door en uitsluitend ten bate van diegenen die deze handelingen verrichten.
De minister bevestigt dat deze vrijstelling ook van toepassing is voor de leveringen van goederen en diensten die worden verricht door een gemengde btw-plichtige, op voorwaarde dat die leveringen van goederen en diensten enkel worden verricht ter verkrijging van financiële steun voor de activiteit waarvoor de btw-plichtige één van voormelde vrijstellingen geniet.
Enkel handelingen die niet behoren tot de hoofdactiviteit(en) van de btw-plichtige kunnen de vrijstelling van artikel 44, § 2, 12° Wbtw genieten. Maken de handelingen deel uit van een doorlopende of een regelmatig terugkerende (bijvoorbeeld wekelijkse of maandelijkse) activiteit die concurrentieverstorend is ten aanzien van handelaars of dienstverrichters uit de betreffende sector, dan kunnen zij deze vrijstelling niet genieten. Wanneer dergelijke activiteit eenmaal per jaar wordt georganiseerd, dan is de vrijstelling in principe wel van toepassing.
Vr. & Antw. Kamer, 2014-2015, 54-024, 11 mei 2015, vraag nr. 84, N. Muylle, 18 december 2014​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?