Omzetdrempel vrijstelling kleine ondernemingen naar 15.000 euro vanaf 1 april

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De omzetdrempel voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen verhoogt met ingang van 1 april 2014 tot 15.000 euro.
Btw-plichtigen van wie de omzet voor het jaar 2013 deze drempel niet overschrijdt, kunnen vanaf 1 april 2014 vrijwillig overschakelen op deze vrijstellingsregeling door het daarvoor bestemde formulier (klik hier) uiterlijk op 21 maart 2014 in te dienen bij hun bevoegd lokaal btw-controlekantoor.
Btw-plichtigen van wie de omzet voor het jaar 2013 deze drempel niet overschrijdt, en die uiterlijk 21 maart niet hebben gekozen voor de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen, worden vanaf 1 juli 2014 automatisch aan deze vrijstellingsregeling onderworpen, tenzij de btw-plichtige vóór 1 juni 2014 aan de administratie zijn keuze meedeelt om aan de normale regeling onderworpen te blijven. Indien deze procedure onder de nieuwe regeling dezelfde blijft, dient deze kennisgeving te gebeuren via een ter post aangetekende brief aan het lokale btw-controlekantoor.
In afwachting van de publicatie van de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad, verspreidt de FOD Financiën via haar website alvast een FAQivm de nieuwe toepassingsvoorwaarden van deze vrijstellingsregeling. Hierna volgt alvast een summier overzicht van de belangrijkste voorwaarden.
De toepassing van de vrijstellingsregeling hangt niet af van de rechtsvorm van de onderneming. Wel sluit de wetgever de vrijstellingsregeling uit voor het geheel van de handelingen van een btw-plichtige wanneer deze meer dan toevallig één of meerdere van de volgende handelingen verricht:

Werk in onroerende staat (art. 19, § 2, 2de lid Wbtw en KB nr. 1 artikel 20, § 2);
Leveringen van goederen en diensten in de horecasector waarbij het gebruik van een geregistreerd kassasysteem verplicht is (KB nr. 1 artikel 21bis);
Leveringen van oude materialen, van oude materialen ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, van industrieel en niet-industrieel afval, van afval voor hergebruik, van gedeeltelijk verwerkt afval en van schroot (goederen beoogd in artikel 199, lid 1, punt d) van de Btw-richtlijn).

Daarnaast blijven zoals voorheen dezelfde handelingen uitgesloten van de vrijstellingsregeling, maar waarbij de vrijstellingsregeling wel gecombineerd kan worden met de normale btw-regeling voor de volgende handelingen:

Leveringen van gebouwen en zakelijke rechten erop onder het btw-stelsel van de toevallige btw-plichtige (door optie);
Toevallige intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen;
Leveringen van tabaksfabrikanten;
Leveringen door een visser van zijn vangst in de gemeentelijke vismijnen van de aanvoerhavens;
Handelingen verricht op verborgen wijze (vb. onwettige handelingen).

Handelingen verricht door niet in België gevestigde btw-plichtigen komen evenmin in aanmerking voor de vrijstellingsregeling.
De omzet uit de volgende handelingen telt niet mee bij de omzetberekening van 15.000 euro:

Overdracht van bedrijfsmiddelen;
Handelingen uitgesloten van de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen (zie hiervoor);
Handelingen verricht door landbouwondernemers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (art. 57 Wbtw);
Handelingen vrijgesteld van btw door art. 44, §§ 1 en 2 Wbtw;
Handelingen vrijgesteld van btw door art. 44, § 3, 3°, 12° en 13° Wbtw (contracten voor uitgave, postzegels en andere zegels die frankeerwaarde hebben, weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen).

De vrijwillige overstap naar de vrijstellingsregeling op 1 april 2014, of de automatische op 1 juli 2014, heeft uiteraard tot gevolg dat de btw-plichtige een herziening zal moeten doorvoeren van de btw geheven van:

Bedrijfsmiddelen die zich nog binnen de herzieningstermijn bevinden op het tijdstip van de overgang naar de vrijstellingsregeling;
Andere goederen dan bedrijfsmiddelen, die nog niet werden vervreemd en van de diensten die nog niet werden gebruikt bij de overgang naar de vrijstellingsregeling.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?