Notarissen en gerechtsdeurwaarders verliezen btw-vrijsteling in 2012

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De belangrijkste maatregel is dat notarissen en gerechtsdeurwaarders niet langer onder de vrijstelling van artikel 44, § 1, 1° Wbtw zullen vallen. Voor de advocaten blijft deze vrijstelling wel van toepassing.
Ervan uitgaand dat de nieuwe regeling in werking zal treden per 1 januari 2012 (zou ook 1 februari 2012 kunnen zijn), betekent dit dat de notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf dat tijdstip 21% btw zullen moeten aanrekenen over hun dienstprestaties, wanneer deze voor de btw in België plaatsvinden.
Hoe deze maatregel concreet zal worden uitgewerkt, daarvoor moeten we wachten op het ontwerp van programmawet.
Zo rekenen notarissen en gerechtsdeurwaarders vaak naast hun vergoeding voor hun prestaties, bepaalde kosten door. Er zal dus nagegaan moeten worden in welke mate bepaalde kosten kunnen kwalificeren als bv. sommen voorgeschoten in naam en voor rekening van de klant. Deze moeten immers uit de maatstaf van heffing voor de btw worden geweerd. De afrekeningen zouden misschien wel eens complex kunnen worden.
Anderzijds betekent deze nieuwe maatregel dat notarissen en gerechtsdeurwaarders btw-plichtigen met recht op aftrek worden. Daardoor zullen zij in principe de btw die ze in het verleden hebben betaald op hun bedrijfsmiddelen, met inbegrip van de diensten waarvoor de btw ook voor de herziening inzake bedrijfsmiddelen in aanmerking komt (immateriële vaste activa die op minstens vijf jaar worden afgeschreven) voor zoveel vijfden of vijftienden alsnog in hun voordeel kunnen recupereren voor de jaren van de herzieningstermijn die nog niet zijn verstreken.
Blijkbaar heeft de wetgever rekening gehouden met deze btw-herzieningen in het voordeel van de notarissen en gerechtsdeurwaarders. Zo is er sprake van een wetswijziging met betrekking tot de teruggaaf van btw. De btw voor het verleden die notarissen en gerechtsdeurwaarders alsnog voor een stuk kunnen recupereren, zou daardoor niet voor terugbetaling in aanmerking komen. Deze btw-tegoeden zullen op de rekening-courant blijven staan tot zij volledig toegerekend zijn op verschuldigde btw-bedragen. Anderzijds zou de btw geheven van kosten waarvoor het recht op aftrek is ontstaan na 31 december 2011 wel voor terugbetaling in aanmerking komen.
En door de btw-plicht kan ook de btw-eenheid zijn voordeel hebben voor de notarissen of gerechtsdeurwaarders. Wanneer de patrimoniumvennootschap het bedrijfsgebouw verhuurt aan de werkvennootschap, is er geen btw aftrekbaar omdat de verhuur in principe vrijgesteld zal zijn door artikel 44, § 3, 2° Wbtw. Bij een verhuur binnen de btw-eenheid kan er eventueel nog een aanzienlijk btw-bedrag worden gerecupereerd.
Het is duidelijk dat deze nieuwe regeling ook voor de externe accountants en boekhouders de nodige impact zal hebben bij het voeren van de boekhouding van notarissen en/of gerechtsdeurwaarders. U doet er best aan met deze cliënten rond tafel te zitten en na te gaan of er mogelijke btw-recuperaties of –optimalisaties mogelijk zijn. Uiteraard kunnen wij u hier ook bij helpen.
 
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?