Nieuwe regeling voor btw en voordelen alle aard uitgesteld tot 2012 behalve voor onroerende bedrijfsmiddelen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De beslissing nr. ET 119.650 van 20 oktober 2011 licht de wetswijziging van artikel 19, § 1 en artikel 45, § 1quinquies Wbtw toe.
 
Wanneer bedrijfsmiddelen gemengd worden gebruikt (dus voor beroeps- en voor andere doeleinden, bv. privédoeleinden) dan moet vanaf 2011 bij de aankoop ervan de btw-aftrek beperkt worden ten belope van het gebruik ervan voor activiteiten die recht op aftrek geven. Het privégebruik zal dan niet meer met btw belast worden omdat er voor dit gedeelte geen btw-aftrek kon worden uitgeoefend.
 
Deze beslissing zorgde voor heel wat beroering, in het bijzonder omdat btw-plichtigen einde 2011 geconfronteerd werden met het feit dat zij bv. voor een personenwagen plots voor het hele jaar 2011 het beroepsgebruik ervan moesten aantonen.
 
Daarom werd de toepassing van de beslissing geschorst in afwachting van een te publiceren addendum.
 
In de beslissing nr. ET 119.650/2 van 23 december 2012 licht de administratie, in afwachting van de publicatie van het addendum, welke de regels zijn voor 2011 toe.
 
Wat de onroerende bedrijfsmiddelen betreft, daarvoor moeten de bepalingen van de eerste beslissing onverminderd worden toegepast. 
 
Voor de andere bedrijfsmiddelen heeft de btw-plichtige de keuze of hij dan wel de bepalingen van de geschorste beslissing, dan wel de oude regeling (voordelen alle aard via de formule van het voordeel voor de directe belastingen) toepast. Deze keuze geldt voor alle bedrijfsmiddelen voor het jaar 2011.
 
Kiest men voor de toepassing van de oude regeling, dan kan men de gunstmaatregelen van de beslissing niet toepassen in 2011 (de voordelen enkel btw op voordeel alle aard indien privégebruik meer bedraagt dan 50% en slechts btw op 50% van de verkoopprijs bij de verkoop van een vervoermiddel bedoeld in artikel 45, § 2 Wbtw komen dan te vervallen).
 
Voor de gehuurde bedrijfsmiddelen (andere dan onroerende) kan men ook tot einde 2011 ervoor kiezen de btw-aftrek volgens de gewone regels uit te oefenen (geen rekening houden met beroepsgebruik) en het privégebruik met btw belasten via het voordeel alle aard.
Beslissing nr. ET 119.650/2 van 23 december 2012


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?