Nieuwe regeling maandelijkse teruggaaf btw-tegoeden voor startende ondernemingen vanaf 1.1.2020

Gepubliceerd op 13 december 2019

Met het KB van 29 augustus 2019 (B.S. dd. 05.09.2019) voerde de wetgever voor startende ondernemingen de mogelijkheid in om hun eventuele btw-tegoeden van minstens 245 euro maandelijks te kunnen terugkrijgen. De fiscus verduidelijkt de toepassingsvoorwaarden in de circulaire nr. 128 van 11 december 2019. Deze regeling kan worden toegepast vanaf 1 januari 2020, dus de eerste keer voor het btw-tegoed dat volgt na indiening van de maandaangifte over december 2019 (in te dienen uiterlijk op 20 januari 2020).
Tegelijkertijd stelt de fiscus 2 bijkomende voorwaarden voor de maandelijkse teruggaaf aan andere btw-plichtigen die over een vergunning ‘maandelijkse teruggaaf’ beschikken.
 
1. Startende onderneming
De starters die van deze regeling gebruik kunnen maken zijn:

Nieuwe btw-plichtigen die nog nooit voor de btw werden geïdentificeerd;
Btw-plichtigen die minstens drie maanden na de stopzetting van hun vorige activiteit een andere activiteit aanvangen – de fiscus kijkt hiervoor naar de respectievelijke data waarop de aangifte van stopzetting en de aangifte van aanvang van btw-activiteit werden ingediend;
Vrijgestelde kleine ondernemingen die binnen de eerste 24 maanden van hun activiteit overgaan naar de normale btw-regeling;
Nieuwe btw-eenheden (ongeacht de datum waarop de leden individueel ooit werden geïdentificeerd voor btw).

Btw-tegoeden op een ‘globaal’ btw-nummer (waarop iemand tal van buitenlandse btw-plichtigen kan vertegenwoordigen voor btw) komen niet in aanmerking voor deze nieuwe regeling voor starters.

2. Periode waarop het btw-tegoed betrekking heeft
Voor de nieuwe regeling van maandelijkse teruggaaf aan starters komen enkel de btw-tegoeden in aanmerking die betrekking hebben op een aangiftetijdvak dat valt binnen de 24 maanden die volgen op de datum van aanvang van de economische activiteit zoals die is vermeld in de aangifte van aanvang van de activiteit. Dus als die datum bv. 13 december 2019 is, dan geldt deze bijzondere regeling voor de teruggaaf van de btw-tegoeden die voortkomen uit de btw-aangiften tot en met de maand december 2021 (in te dienen tegen 20 januari 2022).
Btw-tegoeden met betrekking tot de periodes daarna zullen op kwartaalbasis voor teruggaaf in aanmerking komen, tenzij de btw-plichtige de vergunning verkrijgt tot maandelijkse teruggaaf zoals bedoeld onder nr. 9 hierna.

3.Aangifteregime
Het spreekt voor zich dat de startende btw-plichtigen die deze maandelijkse teruggaafregeling willen genieten, maandelijkse btw-aangiften zullen moeten indienen.

4. Minimumbedrag
Btw-tegoeden van minder dan 245 euro worden niet terugbetaald maar overgedragen naar de volgende aangifteperiode.

5. Indieningsdatum btw-aangifte
De fiscus wil van deze maandelijkse teruggaaf blijkbaar gebruik maken om starters er toe aan te zetten hun btw-verplichtingen nauwgezet na te leven. Daarom zullen onder deze regeling de btw-tegoeden slechts maandelijks terugbetaald worden als de btw-aangifte waaruit het tegoed volgt is ingediend binnen de wettelijke termijn, dus ten laatste de 20ste van de maand volgend op de maand waarop ze betrekking heeft. De fiscus staat hierop geen enkele tolerantie toe, zelfs niet in de vakantieperiode (geen zomerregeling).

6. Indieningswijze btw-aangifte
De bijzondere maandelijkse teruggaaf voor starters is enkel van toepassing als de maandelijkse btw-aangifte elektronisch wordt ingediend, en dus niet voor btw-plichtigen die op papier indienen omdat ze bv. een vrijstelling van indieningsplicht langs elektronische weg hebben gekregen.

7. Aanvraag btw-tegoed
De btw-plichtige starter die het maandelijkse btw-tegoed terugbetaald wil krijgen, zal net zoals alle andere btw-plichtigen het vakje ‘Vraag om teruggave’ in zijn maandaangifte moeten aankruisen.

8. Intrekking bijzondere teruggaafregeling
De fiscus kan de starter zijn recht op maandelijkse teruggave van btw-tegoeden weigeren als:

de btw-plichtige niet langer aan voormelde voorwaarden voldoet;
een teruggave werd verkregen op basis van een onjuiste btw-aangifte;
er ernstige vermoedens of bewijzen zijn dat de betrokken aangifte of de voorgaande aangiften onjuiste gegevens bevatten die wijzen op een btw-schuld.

9. Niet-starters
Niet-starters kunnen als zij aan alle daartoe gestelde voorwaarden voldoen, een vergunning bekomen om hun btw-tegoeden ook maandelijks terugbetaald te krijgen. Het gaat hier dan om btw-plichtigen die zich door de aard van hun activiteiten in een vorm van ‘permanente’ toestand van btw-tegoed bevinden (omzet voor minstens 30% uit specifiek omschreven handelingen, zoals vrijstellingen wegens uitvoer of IC-leveringen, verlaagd tarief in de bouwsector, enzovoort,  en tijdens het voorbije jaar een btw-tegoed van minstens 12.000 euro opgebouwd).
Ook hier stelt de fiscus nu de voorwaarden, net zoals bij de starters, dat deze btw-plichtigen hun btw-tegoed enkel maandelijks kunnen terugkrijgen als:

hun btw-aangifte waaruit het tegoed volgt is ingediend binnen de wettelijke termijn, dus ten laatste de 20ste van de maand volgend op de maand waarop ze betrekking heeft. De fiscus staat hierop geen enkele tolerantie toe, zelfs niet in de vakantieperiode (geen zomerregeling);
de maandelijkse btw-aangifte waarvoor het tegoed wordt teruggevraagd elektronisch is ingediend.

Die voorwaarden zijn van toepassing vanaf de maandaangifte over de maand december 2019 (in te dienen tegen 20 januari 2020).

Fisconetplus, circulaire nr. 128, 11 december 2019


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?