Nieuwe btw-regels sinds 1/1/2016

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De wetgever heeft tijdens het jaareinde op de valreep nog diverse nieuwe btw-regels laten publiceren in het Staatsblad die in werking getreden zijn op 1 januari 2016. Een overzicht.
1. Nieuwe regels opeisbaarheid btw
De reeds lang aangekondigde nieuwe regeling inzake de opeisbaarheid van de btw waarbij de factuur opnieuw een centrale rol krijgt voor de opname van de handelingen in de btw-aangifte en -listings. Voor onder meer de handelingen tussen btw-plichtigen, andere dan intracommunautaire, wordt de btw in principe verschuldigd bij het uitreiken van de factuur, ongeacht of dit gebeurt voor of nadat de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht.
Klik hier voor meer info.
2. Nieuwe regels factureringstermijn
Door de nieuwe regels inzake opeisbaarheid, waarbij de btw in bepaalde gevallen pas opeisbaar wordt als de factuur is uitgereikt, ook al gebeurt dit nadat de de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht, is ook de factureringstermijn aangepast. De factuur zal moeten worden uitgereikt uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht.
Klik hier voor meer info.
3. Verlaagd btw-tarief voor schoolgebouwen
Er wordt een nieuwe rubriek toegevoegd aan de tabel A van de bijlage van het KB nr. 20, waardoor handelingen met betrekking tot bepaalde schoolgebouwen vanaf 1 januari 2016 aan het verlaagd btw-tarief van 6% worden onderworpen.
Klik hier voor meer info.
4. Vrijstellingsdrempel kleine ondernemingen naar € 25.000
Vanaf 1 januari 2016 bedraagt de vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen € 25.000. Ook de regeling zelf onderging een aanpassing. Btw-plichtigen wiens omzet tijdens een kalenderjaar de vrijstellingsdrempel niet overstijgt, zullen uitdrukkelijk moeten kiezen voor de toepassing van de vrijstellingsregeling vanaf 1 juli van het volgende jaar.
Klik hier voor meer info.
5. Geen btw-vrijstelling meer voor louter esthetische ingrepen
Vanaf 1 januari 2016 zijn louter esthetische ingrepen niet langer van btw vrijgesteld, evenmin de ziekenhuisverzorging in het kader van dergelijke ingrepen.
Ook de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen wordt hervormd. Deze zal enkel van toepassing zijn wanneer de beoefenaar erkend is en de verrichte prestatie opgenomen is in de nomenclatuur van het RIZIV.
Klik hier voor meer info.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?