Minister zet regels verlaagde btw-tarieven voor stookolietanks nog eens op een rij

Gepubliceerd op 1 mei 2018

In de volgende rubrieken van de bijlagen A en B van het KB nr. 20 is een verlaagd btw-tarief voorzien voor onroerende handelingen:

​tabel A (6%)

XXXI (verbouwingen van privéwoningen)
XXXII (privéwoningen voor gehandicapten)
XXXIII (instellingen voor gehandicapten)
XXXVI (huisvesting in het kader van het sociaal beleid)
XXXVII (afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden)
XXXVIII (renovatie en herstel van privéwoningen)
XL (schoolgebouwen en centra voor leerlingenbegeleiding)

tabel B (12%)

X (huisvesting in het kader van het sociaal beleid) en
XI (huisvesting in het kader van het sociaal beleid – privé-initiatief)

De minister geeft nog eens een overzicht wanneer deze verlaagde tarieven van toepassing zijn bij werken met betrekking tot stookolietanks.

Levering met plaatsing van nieuwe stookolietank
Als de levering met plaatsing van een nieuwe stookolietank een werk in onroerende is of het voorwerp uitmaakt van een levering met aanhechting aan een gebouw als een bestanddeel van een installatie voor centrale verwarming, dan zijn voormelde verlaagde tarieven van toepassing voor zover de andere in de betrokken rubriek gestelde voorwaarden vervuld zijn.

Onderhoud of herstelling stookolietank
Het onderhoud van een stookolietank kan de voormelde verlaagde tarieven genieten voor zover de andere in de betrokken rubriek gestelde voorwaarden vervuld zijn.
Het opsporen van lekken in een stookolietank zijn belastbaar tegen het normale tarief van 21%. Tenzij dit voorafgaat aan de herstelling van de stookolietank of de vervanging ervan, en voor zover die prestatie in rekening wordt gebracht door de persoon die de vervanging verricht​. In dat geval is het opsporen van lekken gewoon een onderdeel van en volgt het hetzelfde btw tarief als de herstelling of vervanging van de stookolietank.
De keuring van een stookolietank is een controlewerkzaamheid, die aan het normale tarief van 21% is onderworpen.

Verwijderen of buiten gebruik stellen van een stookolietank
Voor de verwijdering of buitengebruikstelling van een stookolietank geldt in principe het normale btw-tarief van 21%. Maar de fiscus aanvaardt de toepassing van voormelde verlaagde tarieven wanneer die verwijdering of buitengebruikstelling gepaard gaat met omvangrijke onroerende werken die de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud van het betrokken gebouw tot voorwerp heeft, uiteraard voor zover de overige voorwaarden voor de toepassing van het betrokken verlaagd tarief vervuld zijn.
Het is daarbij niet van belang dat een nieuwe tank wordt geïnstalleerd. Evenmin​ moeten de werken (de buitengebruikstelling en de omvangrijke onroerende werken) door dezelfde aannemers verricht worden. Dus dat de andere omvangrijke onroerende werken uitgevoerd worden door iemand anders, belet met andere woorden niet dat de aannemer die de tank verwijdert, toch het verlaagd btw-tarief kan toepassen.

Bodemsanering
Omdat het geen betrekking heeft op de eigenlijke woning, is het saneren van de grond wegens lekken van een ondergrondse stookolietank onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %, ook al gaan deze werken gepaard met het verwijderen van de tank en andere omvangrijke onroerende werken.
Enkel wanneer het terreinen betreft van de schoolgebouwen en centra voor leerlingenbegeleiding zoals bedoeld voor het verlaagd btw-tarief van 6% voorzien rubriek XL van tabel A van KB nr. 20, is dat verlaagd tarief ook van toepassing op de bodemsanering ervan.
 
De loutere studiekosten die door een andere btw-plichtige dan diegene die de bode​msaneringswerken verricht, worden uitgevoerd, zijn daarentegen onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %.

Vr. & Antw. Kamer, 2017-2018, 54-146, 23 februari 2018, vraag nr. 1983, F. Winckel, 8 december 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?