Minister schetst grote lijnen nieuwe procedure administratief beroep

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Met betrekking tot de btw en als er een regularisatie wordt uitgevoerd na een controle geldt als regel dat er een regularisatieopgave wordt opgesteld en vervolgens bij blijvend niet-akkoord een proces-verbaal van regularisatie wordt betekend, dat aanleiding geeft tot een dwangbevel.
Wanneer het risico bestaat dat de invorderingshandeling verjaart of in geval van fraude, betekent de administratie meteen het proces-verbaal van regularisatie. De belastingschuldige kan wel op ieder moment zijn bezwaren doen gelden en gehoord worden. Hij is niet verplicht administratief beroep in te stellen, evenmin zich te schikken naar de door de administratie gevoerde procedure (de beroepstermijnen), zonder dat daardoor het risico ontstaat dat zijn verzoekschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Een proces-verbaal van regularisatie:
 

bevat de vaststellingen van de ambtenaar die het proces-verbaal opmaakt (artikel 59, § 1 Wbtw);
begroot de verschuldigde btw;
motiveert het dwangbevel.

 
Sinds kort betekent de fiscus blijkbaar andere administratieve documenten naar aanleiding van uitgevoerde controles:
 

de regularisatieopgave werd volledig herschreven
het begrip regularisatiebeslissing werd ingevoerd
er is geen sprake meer van een proces-verbaal van regularisatie in geval van een blijvend niet-akkoord (artikel 84quater, §1 Wbtw).

 
In deze nieuwe documenten legt de fiscus aan de belastingschuldige termijnen op waarbinnen hij:

zijn beslissing moet laten weten of hij al dan niet akkoord gaat met de voorgestelde rechtzettingen;
een administratief beroep kan instellen (waaronder een verzoek tot kwijtschelding of vermindering van de boete).

De voornoemde documenten voorzien ook in een onderscheiden procedure al naargelang:

het akkoord wordt gegeven zonder voorbehoud,
het slechts over een partieel akkoord gaat
in geval van een volledig, binnen de opgelegde termijn kenbaar gemaakt niet-akkoord.

De minister bevestigt dat voormelde nieuwe werkwijze kadert binnen een harmonisering van de behandeling van aanvragen tot heronderzoek van rechtzettingen verricht inzake btw, onder meer met het oog op de toekomstige behandeling van geschillen opgebouwd rond drie grote assen:

het voorafgaand geschil;
de administratieve geschillen;
de gerechtelijke geschillen.

In dat kader is de administratie begonnen met de formalisering van de taxatiedocumenten:

het proces-verbaal geviseerd door artikel 59, § 1 Wbtw verkrijgt aldus zijn voornaamste rol als bewijsmiddel;
de correctieopgave voorziet een minnelijk akkoord zonder voorbehoud en een geheel of gedeeltelijk niet-akkoord;
de beslissing tot naheffing verwezenlijkt de correctie en heeft tot doel de verzoeker of zijn gevolmachtigde zo goed mogelijk in te lichten wat de redenen betreft waarom de administratie geen rekening kan houden met hun argumenten in antwoord op de correctieopgave.

De nieuwe procedure inzake behandeling van administratieve geschillen heeft tot doel dat de verzoeker, in de veronderstelling dat hij beslist zijn niet-akkoord met de aangebrachte correctie niet onmiddellijk te onderwerpen aan het oordeel van de rechter, wat zijn recht is, een heronderzoek verkrijgt van zijn fiscale toestand. In dat kader spoort die procedure de administratie aan de beginselen van behoorlijk bestuur te eerbiediging en de administratieve verzoekschriften te behandelen binnen een redelijk termijn​.
Deze nieuwe procedure zal, na evaluatie en eventuele aanpassingen, gepubliceerd worden via een circulaire die naar alle waarschijnlijkheid geen normatief karakter zal hebben.
Vr. & Antw. Kamer, 2014-2015, 54-016, 16 maart 2015, Vraag nr. 100, G. Gilkinet, 8 januari 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?