Minister geeft criteria waarbij de exploitatie van een parking door een ziekenhuis is vrijgesteld van btw

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

De btw-vrijstelling van artikel 44, § 2, 1° Wbtw is van toepassing op diensten en goederenleveringen die nauw samenhangen met ziekenhuisverpleging en die worden verstrekt door onder meer ziekenhuizen en klinieken in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid.
Deze vrijstelling geldt eveneens voor de uitbating van een parkeergelegenheid die uitsluitend toegankelijk is voor de patiënten, hun bezoekers en de personeelsleden van de inrichting. Of dit effectief het geval is moet in principe geval per geval beoordeeld worden. De minister verduidelijkt dat aan deze voorwaarde sowieso is voldaan indien minstens drie van de volgende criteria vervuld zijn:

de parking ligt op de site van het ziekenhuis;
de toegang tot de parking is slechts mogelijk vanuit het ziekenhuis zelf (bv. een ondergrondse garage toegankelijk via het onthaal van het ziekenhuis;
aan de ingang van de parking wordt duidelijk vermeld dat de parking, in voorkomend geval op straffe van immobilisatie, enkel toegankelijk is voor patiënten, bezoekers en personeel;
men moet zich aanbieden aan de onthaalbalie van het ziekenhuis om een parkeerticket te bekomen;
de betaalterminal voor de parking bevindt zich in de inkomhal van het ziekenhuis of vlak daarbuiten;
de parking is niet toegankelijk buiten de openingsuren van het ziekenhuis;
de parking heeft geen commerciële ligging.

Als een derde de parking exploiteert (bv. via een concessie), zijn deze handelingen aan de normale btw-regels onderworpen.
Voor zover het ziekenhuis geen andere handelingen​ verricht die aan de btw zijn onderworpen, blijft de concessieovereenkomst zelf eveneens buiten toepassing van de btw.
Dit standpunt geldt eveneens voor instellingen die van btw vrijgesteld zijn door artikel 44, § 2, 2° Wbtw (maatschappelijk werk zoals bv. bejaardenzorg) en geldt ook naar het verleden toe.
Vr. & Antw. Kamer, 2016-2017, 54-128, 23 augustus 2017, vraag nr. 1787, J. Klaps, 16 augustus 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?