Minister bevestigt: geen 6% voor verkoop nieuw gebouw na afbraak en heropbouw in erkend stadsgebied

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

Rubriek XXXVII van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 voorziet in een verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van woningen in een van de bij KB erkende steden voor positief grootstedelijk beleid. Dit verlaagd tarief is van toepassing wanneer de bouwheer een gebouw laat afbreken en heroprichten en de overige in de rubriek te vervullen voorwaarden en formaliteiten worden nageleefd.
De minister bevestigt dat de verkoop van een terrein met een nieuw opgericht gebouw niet wordt beoogd door deze bepaling. Zelfs niet indien de oprichting wordt voorafgegaan door de afbraak van een bestaande constructie.
Aangezien een verkavelaar/bouwpromotor, alvorens een terrein te kunnen verkavelen, er in de regel toe gehouden is de bestaande constructies af te breken, kan hij uiteindelijk slechts een nieuw opgericht gebouw verkopen met toepassing van het normale btw-tarief.
De minister wijst ook nog op de mogelijke toepassing van de misbruikbepaling uit het Wbtw in de situatie waar een bouwpromotor een onverdeeld deel van een oud gebouw samen met de grondaandelen zou verkopen aan een bouwheer om vervolgens met die koper een aannemingsovereenkomst te sluiten tot afbraak en wederopbouw van een nieuw gebouw, in het bijzonder wanneer de koper in feite vanaf het begin tot doel heeft een nieuw gebouw aan te kopen (zie ook beslissing nr. E.T. 120.125 van 13 mei 2014, klik hier voor meer info).
De minister is in principe niet weigerachtig tegenover een uitbreiding van het toepassingsgebied van deze regeling, maar dat moet worden overwogen na een grondige technische analyse en een studie van de budgettaire impact alsook na een globale afweging van de verschillende beleidsprioriteiten.
Vr. & Antw. Kamer, 2016-2017, 54-122, 20 juni 2017, vraag nr. 1700, S. Lahaye-Bathheu, 15 juni 2017 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?