Kantine lokaal dienstencentrum vrijgesteld van btw tot € 80.000

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk worden van btw vrijgesteld op basis van artikel 44, § 2, 2° Wbtw, op voorwaarde dat de dienstverrichter een publiekrechtelijk lichaam is of een andere organisatie die door de bevoegde overheid als instelling van sociale aard is erkend.
Als erkende instelling wordt beschouwd:

de instelling die een formele erkenning geniet wanneer door de bevoegde federale, regionale of gewestelijke overheid in een formele erkenning wordt voorzien;
de instelling waarvan de diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen worden verricht in overeenstemming met de voor die instellingen geldende reglementering (beslissing nr. E.T.94.156 van 25.07.2005).​

In een beslissing van 12 september 2016 (klik hier voor meer info), zet de fiscus de regels uiteen waaronder bepaalde van btw vrijgestelde verenigingen en instellingen, de exploitatie van hun drank- en/of eetgelegenheid van btw kunnen vrijstellen. Maar de OCMW-dienstencentra worden van deze bijzondere regeling uitgesloten.
Dat heeft in principe tot gevolg dat OCMW-dienstencentra enkel rekening zouden moeten houden met een omzetdrempel van € 25.000 zoals voorzien in de beslissing nr. E.T.128.015 dd. 12.02.2016, om na te gaan of dergelijke exploitatie al dan niet van de btw is vrijgesteld.
In een nieuwe beslissing breidt de fiscus de tolerantie die ze al in het leven had geroepen voor jeugdhuizen, uit naar de exploitatie van een drank- en/of eetgelegenheid door een lokaal dienstencentrum: de opbrengsten blijven vrijgesteld van btw zolang  de omzet van die exploitatie niet meer bedraagt dan € 80.000. Die drempel wordt beoordeeld per vestigingseenheid.
Wanneer in de loop van een kalenderjaar die omzetdrempel overschreden wordt, is de exploitatie van de drank- en/of eetgelegenheid aan btw onderworpen vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar, voor zover die overschrijding niet als toevallig kan worden aangemerkt.
Deze regeling is van toepassing vanaf 2017, dus de omzet van het kalenderjaar 2016 zal bepalen of die exploitatie al dan niet van btw kan worden vrijgesteld.
Alle administratieve commentaren die strijdig zijn met deze nieuwe bepalingen worden opgeheven.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 130.608, 23 september 2016​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?