Gratis terbeschikkingstelling personeel door gemeente aan AGB is geen misbruik

Gepubliceerd op 8 mei 2018

Om na te gaan of een autonoom gemeentebedrijf niet louter theoretisch maar ook in werkelijkheid een instelling met winstoogmerk is, moet de waarde van het door de gemeente aan het AGB gratis ter beschikking gestelde personeel (potentiële personeelskost) niet in aanmerking genomen worden. Dat zou immers aanleiding geven tot aanzienlijke bijkomende administratieve lasten in hoofde van het AGB, en praktische moeilijkheden voor de fiscus inzake controleerbaarheid.
Het kosteloos ter beschikking stellen van personeel door een gemeente aan haar AGB zal door de fiscus in principe niet als misbruik in de zin van artikel 1, § 10 Wbtw beschouwd worden.
De gehele administratie dient dit standpunt te respecteren.
Voor de berekening of het AGB werkelijk een winstoogmerk heeft, komen de werkingstoelagen die de gemeente aan het AGB uitkeert niet in aanmerking. Deze mogen dus niet als ontvangsten uit werkzaamheden worden beschouwd. Dit in tegenstelling tot de werkingstoelagen die het AGB ontvangt van een andere entiteit dan de gemeentelijke overheid.

Vr. & Antw. Kamer, 2017-2018, 54-150, 29 maart 2018, vraag nr. 1955, L. Van Biesen, 6 december 2017​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?