Geen GKS, wel btw-bonnetjes, voor verenigingen die occasioneel eetfestijn organiseren

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Sedert 1 januari 2015 zijn btw-plichtigen die geregeld restaurant- en/of cateringdiensten verstrekken in principe gehouden een ticket uit te reiken via een geregistreerd kassasysteem (GKS). De invoering van de GKS gebeurt in 2015 echter gefaseerd zodat in feite pas tegen eind 2015 alle betrokken btw-plichtigen over een GKS zullen beschikken. Gedurende 2015 zullen er geen sancties opgelegd worden voor overtredingen tegen deze regelgeving.
De fiscus beschouwt elke btw-plichtige die minstens 10% van zijn horeca-omzet haalt uit restaurant- en cateringdiensten (met uitsluiting van de dranken) als een ‘geregelde’ verstrekker. Met als gevolg dat verenigingen die occasioneel een eetfestijn organiseren, maar verder geen of zeer weinig horeca-omzet realiseren, mogelijks een GKS zouden moeten aanschaffen enkel voor dat jaarlijkse eetfestijn.
De administratie ontheft nu onder meer dergelijke verenigingen van de verplichting een GKS te gebruiken. Worden ontslagen van het gebruik van een GKS, de btw-plichtigen die zeer occasioneel restaurant- en cateringdiensten verrichten. Dit is volgens de fiscus het geval indien:

de restaurant- en cateringdiensten zich beperken tot 5 kalenderdagen per jaar
en de btw-plichtige geen andere activiteiten in de horeca of voeding uitoefent

Btw-plichtigen die van deze ontheffing gebruik maken moeten wel btw-bonnetjes uitreiken voor de voor het verbruik ter plaatse verstrekte maaltijden en de daarbij horende dranken. In principe mag een btw-bonnetje vervangen worden door een factuur indien die wordt uitgereikt uiterlijk bij de voltooiing van de dienst. Of dit ook in deze situatie is toegestaan, vermeldt de beslissing niet.
Voor de zeer occasionele verstrekking van restaurant- en cateringdiensten moet toch een GKS worden gebruikt indien de omzet uit de voor het verbruik ter plaatse verstrekte maaltijden, met uitsluiting van de daarbij horende dranken:

minstens 10% van de totale horeca-omzet bedraagt (een volgens ons rare voorwaarde aangezien er geen andere horeca-activiteiten mogen uitgeoefend worden om van zeer occasionele restaurant- en cateringdiensten te spreken)
en meer dan € 15.000 per kalenderjaar bedraagt

Merk op dat in de beslissing enkel de situaties van btw-plichtigen worden beschreven. Op geen enkel moment gaat zij in op de vraag of verenigingen btw-plichtig zijn voor de jaarlijkse organisatie van een eetfestijn waarbij de opbrengsten geschonken worden aan één of meerdere goede doelen.
Btw-plichtigen die hun omzet uit hun restaurant- en cateringdiensten kunnen vrijstellen van btw op basis van artikel 44 Wbtw dienen geen GKS te gebruiken, noch btw-bonnetjes uit te reiken. Dit is een feitenkwestie die geval per geval bestudeerd moet worden.
Deze beslissing kan een oplossing zijn voor een aantal verenigingen, maar biedt zeker geen oplossing voor verenigingen zoals sportclubs die naast hun vrijgestelde lidgelden voor de sportbeoefening ook opbrengsten verkrijgen uit de verkoop van dranken en maaltijden in hun kantine. Zij zullen afhankelijk van het feit of ze de 10%-drempel al dan niet bereiken, een GKS moeten gebruiken, dan wel btw-bonnetjes uitreiken voor de maaltijden die verkocht worden met het oog op verbruik ter plaatse, zoals belegde broodjes, een croque monsieur, … en volgens de FAQ van de FOD financiën ook voor een bereide portie kaas.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 127.736 van 16 februari 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?