Geen btw-heffing op zelf uitgevoerde reinigings-, herstellings- en onderhoudswerken

Gepubliceerd op 23 oktober 2016

De Minister bevestigt dat zowel publiekrechterlijke instellingen als volledig vrijgestelde btw-plichtigen geen btw verschuldigd zijn op de door henzelf of hun personeel uitgevoerde herstellings-, onderhouds- of reinigingswerken. Overeenkomstig artikel 19, § 2 Wbtw wordt elk werk in onroerende staat uitgevoerd door een btw-plichtige en/of zijn personeel, zowel voor de beroepsdoeleinden van de btw-plichtige als andere doeleinden, beschouwd als een belastbare dienst. Dit betekent dat de btw-plichtige over dit werk in principe aan zichzelf btw moet aanrekenen en een stuk moet opmaken. Maar voor herstellings-, onderhouds- of reinigingswerken geldt de voormelde bepaling niet onder de voorwaarde dat de btw-plichtige de btw volledig zou kunnen aftrekken welke verschuldigd geweest zou zijn indien een andere dienstverrichter deze werken had aangerekend. Deze wettelijke uitzondering waardoor geen btw verschuldigd is op zelf uitgevoerde herstellings-, onderhouds- of reinigingswerken, werd door de administratie in het verleden uitgebreid naar publiekrechterlijke instellingen en volledig vrijgestelde btw-plichtigen (geen recht op aftrek zoals bv. advocaten, geneesheren, …). De Minister bevestigt nogmaals deze uitbreiding maar voegt eraan toe dat deze problematiek momenteel wordt bestudeerd door de Centrale btw-administratie.
Bron: Vr. & Antw., Kamer 2010-2011, nr.23 van 23/03/2011, blz.44, vraag nr. 233, Christian Brotcorne, 20/01/2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?