Fiscus verduidelijkt btw-vrijstelling voor zorgkundigen

Gepubliceerd op 10 mei 2017

​Ingevolge artikel 44, § 1, 2° Wbtw​ zijn de diensten die een zorgkundige verricht in de uitoefening van zijn geregelde werkzaamheid vrijgesteld van btw.
De fiscus verduidelijkt in een nieuwe circulaire dat deze vrijstelling enkel kan worden toegepast door zorgkundigen als hierna omschreven die zelfstandig optreden en die erkend zijn door de FOD Volksgezondheid. 

1. de zorgkundige
Als zorgkundige wordt beschouwd, de persoon die specifiek is opgeleid om de verpleegkundige onder zijn/haar toezicht bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek, in het kader van de door de verpleegkundige gecoördineerde activiteiten binnen een gestructureerde equipe (z. artikel 59 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen).
De activiteiten die zorgkundigen wettelijk onder toezicht van de verpleegkundige mogen uitoefenen worden opgesomd in de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundige kan uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundige deze handelingen kan stellen.
Zo’n zorgkundige werkt in de ouderenzorg, een ziekenhuis, de thuisverpleging of de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische verzorgingstehuizen).
Zijn taak bestaat voornamelijk uit:

de opvolging van de persoonlijke hygiëne
hulp bij aan- en uitkleden
klaarzetten/toedienen van medicatie
algemene opvolging van de patiënt

De verpleegkundige taken die een zorgkundige mag uitoefenen zijn:

Observeren en signaleren van veranderingen bij de patiënt/bewoner op fysisch, psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL).
De patiënt/bewoner en zijn familie informeren en adviseren conform het zorgplan, voor wat betreft de toegestane technische verstrekkingen
De patiënt/bewoner en zijn omgeving bijstaan in moeilijke momenten
Mondzorg
Verwijderen en heraanbrengen van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden
Problemen met de blaassonde signaleren
Een geheelde stoma verzorgen, zonder dat wondzorg noodzakelijk is
De orale vochtinname van de patiënt/bewoner bewaken en problemen signaleren.
De patiënt/bewoner helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel van een distributiesysteem door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd
De vocht- en voedseltoediening bij een patiënt/bewoner langs orale weg helpen verrichten, uitgezonderd bij slikstoornissen en bij sondevoeding
De patiënt/bewoner in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, conform het zorgplan
Hygiënische verzorging van patiënt: resident met een disfunctie van de ADL, conform het zorgplan
Vervoer van patiënt/bewoner, conform het zorgplan
Maatregelen toepassen omlichamelijke letsels te voorkomen, conform het zorgplan
Maatregelen toepassen om infecties te voorkomen, conform het zorgplan
Maatregelen toepassing om decubitusletsels te voorkomen, conform het zorgplan
De polsslag en de lichaamstemperatuur meten en meedelen van de resultaten
De patiënt/bewoner helpen bij niet-steriele afname van excreties en secreties

 
2. erkenning door FOD Volksgezondheid
Een zorgkundige moet zich laten registreren bij het ‘Agentschap Zorg en Gezondheid’ of ‘la Fédération Wallonie-Bruxelles’, of ‘der Deutschsprachigen Gemeinschaft’. Na deze registratie krijgt hij een visum van de FOD Volksgezondheid, wat verplicht is om te mogen werken als zorgkundige.

Fisconetplus, circulaire 26 van 24 april 2017
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?