Fiscus verduidelijkt btw-vrijstelling voor inboedel en voertuigen van ambtenaren van de VN

Gepubliceerd op 14 december 2019

Ambtenaren van de Verenigde Naties hebben het recht om hun huisraad vrij van rechten in te voeren, de eerste maal dat zij hun post aanvaarden in het betreffende land (Algemeen Verdrag van 13.02.1946 nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties).
Een aanvullend protocol voegt voorrechten toe ten gunste van ambtenaren van elk orgaan, hierna ‘Bureau’ genoemd, dat afhangt ofwel van de Verenigde Naties, ofwel van een orgaan dat integraal deel uitmaakt van deze Organisatie, maar niet ten gunste van de ambtenaren van de gespecialiseerde instellingen van de Verenigde Naties.
Ambtenaren van het Bureau hebben dus het recht om tijdens een periode van twaalf maanden volgend op het tijdstip waarop zij voor de eerste maal hun functie in België hebben opgenomen, meubelen, huisraad en een persoonlijk voertuig vrij van douanerechten en btw in te voeren of aan te kopen.
Nu voormeld aanvullend protocol is bekrachtigd en gepubliceerd (B.S. 09.09.2019), kan de vrijstelling bij eerste installatie worden toegepast ten voordele van de ambtenaren zonder diplomatiek statuut. Dit protocol werd echter reeds ondertekend op 11.07.2012. Dus kunnen de voor de vrijstelling in aanmerking komende ambtenaren (ingeschreven bij de Directie van het Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken) de door hen betaalde btw op handelingen gesteld tussen 11.07.2012 en 09.09.2019 alsnog recupereren. Zij hebben hiervoor drie jaar tijd te rekenen vanaf 09.09.2019, de datum van de publicatie van de bekrachtigingswet in het Belgische Staatsblad.
Voor de btw-vrijstelling is de afgifte vereist van een certificaat van vrijstelling van btw en/of accijnzen aan de leverancier van de goederen. Dit document moet steeds voorafgaandelijk gevalideerd worden door de administratie. Deze vrijstelling voor persoonlijk gebruik is enkel voorzien voor de levering van goederen en niet voor diensten.

Fisconetplus, circulaire nr. 131, 12 december 2019


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?