Fiscus verduidelijkt btw-vrijstelling voor homeopathie en accupunctuur

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het nieuwe artikel 44, § 1 Wbtw voorziet in een btw-vrijstelling voor de diensten die de volgende personen verrichten in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid :

artsen, tandartsen en kinesitherapeuten (met uitzondering van de ingrepen met een esthetisch karakter waarvoor geen tegemoetkoming van het RIZIV is voorzien);
vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen;
beoefenaars van een erkend en gereglementeerd paramedisch beroep met betrekking tot hun diensten van paramedische aard die zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

In een nieuwe administratieve beslissing bevestigt de fiscus haar standpunt dat aangezien homeopaten en acupuncturisten geen apart erkende en gereglementeerde medische of paramedische beroepen​ zijn, hun diensten in principe niet onder de btw-vrijstelling van artikel 44, § 1 Wbtw​ vallen.
Maar worden deze diensten op het gebied van de homeopathie en de acupunctuur verstrekt door een arts, tandarts, kinesitherapeut, vroedkundige, verpleegkundige of zorgkundige, dan is voormelde vrijstelling wel van toepassing aangezien ze in hoofde van deze personen immers geldt voor alle verrichtingen die verband houden met de normale uitoefening van hun beroep,  en niet beperkt is tot het verstrekken van louter medische zorg.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 129.852, 3 mei 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?