Fiscus in Cassatie tegen uitspraak hof van beroep dat termijn voor indiening btw-teruggaaf voor niet-EU-btw-plichtige in strijd is met de driejarige verjaringstermijn

Gepubliceerd op 7 januari 2021

Artikel 9, § 2 KB 4 voorziet dat een buiten de Gemeenschap gevestigde btw-plichtige die in België niet voor btw is geïdentificeerd, zijn teruggaafverzoek moet indienen uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar volgend op het tijdvak waarop het teruggaafverzoek betrekking heeft.
Op 3 december 2019 oordeelde het hof van beroep in Brussel in zes zaken dat deze termijn strijdig is met de wettelijke verjaringstermijn van drie jaar voorzien in artikel 82bis Wbtw omwille van de hiërarchie der normen.
De minister bevestigt dat de fiscus op 22 april 2020 een cassatievoorziening heeft ingediend tegen de deze zes arresten en dat daarom een wetgevend initiatief niet nodig is.

Vr. & Antw. Kamer, 2019-2020, 55-029, 2 december 2020, vraag 39, V. Scourneau, 4 november 2020


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?