Fiscus bespreekt aanpassingen aan diverse KB’s

Gepubliceerd op 14 december 2019

Met zijn KB van 28 juni 2019 (B.S. dd. 12.07.2019) voerde de fiscus diverse aanpassingen door aan verschillende uitvoeringsbepalingen. De fiscus bespreekt deze aanpassingen in zijn circulaire nr. 129 dd. 12.12.2019.

1. Aangifte aanvang, wijziging of stopzetting btw-activiteit
Btw-plichtigen moeten de fiscus op de hoogte brengen van de aanvang, een wijziging of de stopzetting van hun btw-activiteit(en). Daarvoor moeten respectievelijk de formulieren 604A, 604B en 604C gebruikt worden.
De wet van 29 november 2017 (B.S. dd. 06.12.2017) voerde de mogelijkheid in om via een koninklijk besluit te voorzien dat deze formulieren elektronisch ingediend kunnen of moeten worden. Het KB van 28 juni 2019 wijzigt artikel 6 van het KB nr. 10 waarin vanaf 1 januari 2020 in een verplichte elektronische indiening ervan is voorzien (behalve voor zij die niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze verplichting te voldoen). In het verslag aan de Koning bij dat KB van 28 juni 2019 stelde de fiscus dat de daarvoor bestemde elektronische toepassing klaar zou zijn tegen 1 januari 2020, de datum waarop die gewijzigde bepaling in werking treedt.
De fiscus laat nu in zijn circulaire weten toch niet op tijd klaar te zullen zijn met die elektronische toepassing. De indiening op papier van de formulieren 604A, 604B en 604C blijft de regel zolang die nieuwe elektronische toepassing niet beschikbaar zal zijn (tenzij men hiervoor beroep doet op een ondernemingsloket).

2. Kleine onderneming – nihillisting – meedelen jaaromzet
De Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. dd. 04.07.2014) schafte de verplichting af voor vrijgestelde kleine ondernemingen om de jaarlijkse klantenlisting in te dienen als dit een nihillisting is. Dat is het geval als op de klantenlisting geen afnemers vermeld moeten worden omdat:

ze geen Belgisch btw-nummer hebben;
of indien wel, de jaarlijkse omzet met die klant niet meer bedraagt dan €250.

Het KB van 28 juni 2019 past artikel 4 van het KB nr. 19 aan, in het bijzonder de bepaling dat vrijgestelde kleine ondernemingen verplicht zijn om hun jaarlijkse omzet aan de fiscus mee te delen. Vrijgestelde kleine ondernemingen die geen jaarlijkse klantenlisting moeten indienen, zijn hier niet meer toe gehouden (de wet wordt dus aangepast aan de praktijksituatie van de laatste jaren).

3. Vignet 904
De bepalingen in KB nr. 47 voorzagen dat op elke aanvraag tot inschrijving van een voertuig in België, desgevallend tijdelijk, verklaringen moesten worden aangebracht die bevestigden dat voor het voertuig alle benodigde btw-formaliteiten werden vervuld (communautair karakter van het voertuig, voldoening van de btw, eventuele uitzondering, enz.). Hierdoor moest in feite de verkoper op de aanvraag tot inschrijving zorgen voor:

een vignet 705 (al dan niet via de douanediensten) om het communautaire karakter van het voertuig aan te tonen;
een vignet 904 als verklaring dat aan de btw-verplichtingen met betrekking tot het vervoermiddel is voldaan.

De DIV bezorgt de btw-administratie informatie over de effectieve inschrijving van deze voertuigen. Daardoor kan de fiscus voor elke btw-plichtige een specifieke, gerichte controle uitoefenen op de voldoening van de btw op de levering ervan of op de correcte toepassing van de btw-vrijstelling (in de gevallen waar de btw niet via de douane op voorhand moet worden betaald).
De correcte toepassing van de btw-regels wordt dus verzekerd door de controles die worden uitgevoerd door de douanediensten ter gelegenheid van de afgifte van de vignetten 705, door de inlichtingen die worden verstrekt door de DIV of nog door de mogelijkheid om gerichte sectoriele controles te laten uitvoeren.
Het is volgens de fiscus dan ook niet langer opportuun om de verplichting tot het uitreiken van het vignet 904 in stand te houden. Door de afschaffing van KB nr. 47 verdwijnt dus de verplichting tot uitreiking van het vignet 904.

4. Maandelijkse teruggaaf
Btw-plichtigen, met uitzonderingen van de buitenlandse btw-plichtigen die in België voor de btw zijn geïdentificeerd via een vooraf erkend persoon (globaal aansprakelijke vertegenwoordiger), die hun periodieke btw-aangifte maandelijks indienen, kunnen een vergunning vragen om hun btw-tegoeden die uit die periodieke btw-aangiften blijken, maandelijks terugbetaald te krijgen.
Hiertoe moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

het btw-tegoed na het indienen van de maandaangifte bedraagt minstens 245 euro;
tijdens het verstreken kalenderjaar bedroeg het btw-overschot het voordeel van de btw-plichtige minstens 12.000 euro;
tijdens het verstreken kalenderjaar realiseerde de btw-plichtige minstens 30% van zijn omzet uit handelingen die in specifieke lijst zijn opgenomen, zoals onder meer vrijgestelde intracommunautaire leveringen, handelingen vrijgesteld wegens uitvoer, werk in onroerende staat in België waarvoor de btw naar de afnemer wordt verlegd en diensten onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6% voor de onroerende sector;
alle btw-aangiften met betrekking tot de handelingen van het lopende jaar moeten ingediend zijn uiterlijk de twintigste van de maand na de maand op het einde waarvan het door de Staat verschuldigde bedrag blijkt.

Op 1 januari 2016 voerde de fiscus een verlaagd tarief van 6% in voor gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding. Die handelingen tellen nu ook mee als omzet voor de berekening van voormelde 30%-drempel.
Ter info, in zijn circulaire nr. 128 dd. 11.12.2019, stelt de fiscus dat voor deze maandelijkse teruggaaf:

geen tolerantie wordt toegestaan op de indieningsdatum van de maandelijkse btw-aangifte, namelijk uiterlijk de 20ste van de maand volgend op de maand waarop de aangifte betrekking heeft;
de maandelijkse btw-aangifte waarvoor het tegoed wordt teruggevraagd elektronisch moet zijn ingediend.

5. Technische aanpassingen
Het KB van 28 juni 2019 voert ook nog enkele technische aanpassingen door met betrekking tot de juiste aanduiding van de bevoegde diensten van de administratie en de verwijzing naar de Europese regelgeving in de koninklijke besluiten nrs. 51 en 54.

Fisconetplus, circulaire nr. 129, 12 december 2019
 
 
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?