Fiscus aanvaardt 6% voor verwijdering stookolietank in kader van verbouwingen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De administratie sluit zich via een recente beslissing aan bij rechtspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen. Voor zover het verwijderen of buiten gebruik stellen (reiniging en opvulling met b.v. zand of beton) van een stookolietank gepaard gaat met omvangrijke onroerende werken die de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud van de betrokken woning tot voorwerp heeft, kan de verwijdering of buitengebruikstelling vanaf 8 april 2014 onder meer aan het verlaagd btw-tarief van 6% voor verbouwingen aan privéwoningen vallen. Het spreekt voor zich dat dan ook de overige voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd tarief vervuld moeten zijn.
Ondernemingen die na 7 april 2014 toch 21% btw hebben aangerekend op voormelde verwijderingen of buitengebruikstellingen, kunnen overwegen de teveel aangegeven btw (15%) terug te vragen via hun periodieke btw-aangifte. Hoewel de beslissing hier niets over stelt, is het te verwachten dat de fiscus deze teruggaaf enkel zal toestaan indien de btw-plichtige kan aantonen dat hij de te veel in rekening gebrachte btw aan de klanten heeft terugbetaald (principe van de onrechtmatige verrijking). Wanneer de prijs echter inclusief btw werd overeengekomen, zou men kunnen argumenteren dat men de teruggaaf wel kan uitoefenen door het opmaken van en het uitreiken aan de klant van een verbeterend stuk voor hetzelfde totaalbedrag (inclusief btw) maar met een gewijzigde maatstaf van heffing en met het juiste btw-tarief (6%) en btw-bedrag.
Bovendien moet een onderneming die het verlaagd tarief van 6% toepast voor verbouwingen van privéwoningen in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de afnemer waaruit blijkt dat zowel de voorwaarden met betrekking tot het gebruik (uitsluitend of hoofdzakelijk privébewoning) als de ouderdom (minstens vijf jaar oud – vanaf 2016 10 jaar volgens de plannen van de regering) vervuld zijn. ​Aangezien de fiscus op de verwijdering of buitengebruikstelling van een stookolietank het verlaagd tarief enkel aanvaardt voor zover die werken gepaard gaan met omvangrijke onroerende werken (verbouwing, omvorming, ….), lijkt het ons raadzaam dit mee door de afnemer op het attest te laten verklaren.​
Geen verlaagd tarief
Het opsporen van lekken in en/of de keuring van ondergrondse stookolietanks is volgens de fiscus een controlewerkzaamheid die aan het normale tarief is onderworpen. Het verlaagd tarief kan hier worden toegepast indien:

​deze prestatie voorafgaat aan de vervanging van de stookolietank;
deze prestatie in rekening wordt gebracht door de persoon die de vervanging verricht;
voor zover alle andere voorwaarden voor het betreffend verlaagd tarief vervuld zijn.

Saneringswerken van vervuilde grond waarop een woning is opgericht, zijn aan het normale tarief onderworpen aangezien dergelijke werken geen betrekking hebben op de eigenlijke woning.
Fisconetplus, beslissing​ nr. E.T. 104.683/2, 18 juni 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?