ECOFIN Raad neemt diverse btw-wijzigingen aan

Gepubliceerd op 2 oktober 2018

De Ecofin Raad van 2 oktober heeft een reeks van maatregelen aangenomen die de Europese regels op verschillende vlakken wijzigen.

Quick Fixes
Een eerste richtlijn voert vier zogenaamde quick fixes in, in afwachting van een definitief btw-stelsel voor de intracommunautaire handelingen. Deze quick fixes zijn:

Een harmonisatie en vereenvoudiging van de btw-behandeling van voorraden op afroep waarbij de verkoper zijn goederen vanuit een lidstaat verzendt naar zijn toekomstige koper in een andere lidstaat. De verzending van de goederen naar een andere lidstaat zal niet beschouwd worden als een intracommunautaire overbrenging. Als de goederen 12 maanden na hun verzending nog steeds niet verkocht zijn, wordt die verzending alsnog beschouwd als een overbrenging. Dit zijn de basisprincipes, uiteraard moeten er aan een reeks van voorwaarden voldaan zijn.
Vandaag kan een verkoper zijn goederenlevering vrijstellen van btw als ic-levering op voorwaarde dat hij kan aantonen dat de goederen van de ene naar een andere lidstaat zijn vervoerd en zijn koper als btw-plichtige handelt. Onder de nieuwe regeling zal voor de toepassing van deze vrijstelling vereist zijn dat de koper een btw-nummer heeft in een andere lidstaat dan die van waaruit de goederen zijn verzonden en dat hij dit btw-nummer aan de leverancier heeft meegedeeld.
Bij kettingverkopen (een opeenvolging van goederenleveringen waarbij de goederen rechtstreeks van bij de eerste verkoper naar de laatste koper werden vervoerd) zal de btw-richtlijn regels vastleggen om te bepalen in welke levering binnen de ketting het vervoer van de goederen heeft plaatsgevonden. Enkel die levering komt in aanmerking voor de vrijstelling als IC-levering indien de andere voorwaarden daarvoor ook vervuld zijn.

Via een uitvoeringsverordening zal voor intracommunautaire leveringen de rechtszekerheid verhoogd worden inzake het bewijs van het vervoer van de goederen. Als de leverancier bepaalde documenten kan voorleggen, zal worden verondersteld dat de goederen effectief van de ene naar een andere lidstaat zijn vervoerd.
Deze quick fixes moeten in werking treden op 1 januari 2020.

Btw-tarief voor e-publicaties
Na enkele jaren discussie aanvaardt de Raad een richtlijn die de lidstaten toestaat een verlaagd, super verlaagd of nultarief in te voeren voor elektronische publicaties. Deze maatregel is van toepassing vanaf de 20ste dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.

Strijd tegen btw-fraude
In de strijd tegen btw-fraude neemt de Raad de volgende maatregelen aan:

Een tijdelijke maatregel (tot 30 juni 2022) die de lidstaten toestaat, onder strikte voorwaarden, een algemene verlegging van heffing naar de medecontractant in te voeren voor binnenlandse goederenleveringen en diensten vanaf een bedrag van € 17.500 per transactie.
De verlenging tot 30 juni 2022 van de zogenaamde sectoriële verlegging van heffing naar de medecontractant voor welbepaalde goederenleveringen en diensten die vatbaar zijn voor btw-fraude en het zogenaamde snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (artikel 199bis van de btw-richtlijn).
 Het versterken van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten om de preventie van btw-fraude te verbeteren.

Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf de 20ste dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU (met uitzondering van enkele specifieke bepalingen die op 1 januari 2020 in werking treden.
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?