Drempelverlaging naar € 50 voor vrijstelling uitvoer in bagage reiziger wordt voor onbepaalde duur verlengd

Gepubliceerd op 5 september 2017

Met het KB van​ 4 juli 2016 verlaagde de wetgever de vrijstellingsdrempel voor uitvoer in de persoonlijke bagage van de reiziger van € 125 naar € 50 (klik hier voor meer info). Deze verlaging werd achteraf in tijd beperkt tot 31 augustus 2017 (KB dd. 21.09.2016).
De fiscus laat nu weten dat deze drempelverlaging voor onbepaalde duur zal blijven en het KB ter zake zal worden aangepast.
Handelaars mogen de vrijstellingsdrempel van € 50 dus gewoon verder blijven​ toepassen.
Het gaat hier om de leveringen van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond. Deze leveringen zijn vrijgesteld van btw door artikel 39, § 1, 4° Wbtw.
Ingevolge § 3 van dat zelfde artikel bepaalt de Koning de na te leven voorwaarden voor het verkrijgen van voormelde vrijstelling. Deze voorwaarden zijn als volgt opgenomen in artikel 8 van het KB nr. 18:

aan de aankoop moet elk handels- of beroepskarakter vreemd zijn;
de globale waarde van de goederen, belasting inbegrepen, moet per factuur hoger zijn dan 50 euro;
de verkoper moet de echtheid van de uitvoer aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap. Door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde kan worden bepaald dat de verkoopfactuur onder de door hem vastgelegde voorwaarden mag worden vervangen door een als zodanig geldend stuk.
​(Dit kan vervangen worden door gebruik te maken van erkende ‘tax free’ systemen via ondernemingen die daartoe door de overheid erkend zijn).


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?