Drempel voor vrijstelling uitvoer in reizigersbagage verlaagd van € 125 naar € 50

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De leveringen van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond, zijn vrijgesteld van btw door artikel 39, § 1, 4° Wbtw.
Ingevolge § 3 van dat zelfde artikel bepaalt de Koning de na te leven voorwaarden voor het verkrijgen van voormelde vrijstelling. Deze voorwaarden zijn als volgt opgenomen in artikel 8 van het KB nr. 18:

​aan de aankoop moet elk handels- of beroepskarakter vreemd zijn;
de globale waarde van de goederen, belasting inbegrepen, moet per factuur hoger zijn dan € 125;
de verkoper moet de echtheid van de uitvoer aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap. Door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde kan worden bepaald dat de verkoopfactuur onder de door hem vastgelegde voorwaarden mag worden vervangen door een als zodanig geldend stuk.

In een nieuw KB (KB van​ 4 juli 2016) verlaagt de wetgever de onder 2. supra vermelde drempel van € 125 naar € 50 (inclusief btw).
Deze materegel moet volgens de minister de concurrentieverstoring ten opzichte van andere lidstaten wegwerken en moet de handelaars ondersteunen na de negatieve gevolgen op de economie ingevolge de aanslagen op de luchthaven van Brussel.
De nieuwe bepaling gaat in op de wettelijke datum (de 10de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad), dus op 17 juli 2016.
KB 4 juli 2016, B.S. 7 juli 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?