De btw-maatregelen in het regeerakkoord

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De regering Michel I besteedt in haar regeerakkoord ook aandacht aan btw en douane & accijnzen. Hierna een overzicht van de voorgestelde maatregelen:
1. Verlaagd btw-tarief renovatie
Omvorming, renovatie, herstelling en onderhoud van gebouwen die volledig of hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt, zal enkel nog aan het verlaagd tarief van 6% onderworpen zijn, wanneer deze woning minstens 10 jaar in gebruik is genomen, en niet vijf jaar zoals vandaag het geval is.
2. Verbreding van de belastbare basis
De regering zal de btw-vrijstellingen opgenomen in artikel 44 van het Btw-wetboek nader bekijken en beoordelen welke van deze vrijstellingen eventueel afgeschaft kunnen of strikter toegepast moeten worden. Zo is reeds beslist dat esthetische chirurgie en behandeling welke om medische redenen niet vereist is, niet langer van btw vrijgesteld zal zijn. Het Europese Hof van Justitie heeft in het verleden al gesteld dat de vrijstelling enkel geldt voor diensten die de diagnose, de behandeling en, voor zoveel mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben.
3. Hervorming boetestelsel
Het btw-boetesysteem en de nalatigheidsinteresten worden hervormd met als uitgangspunt de goede trouw van de btw-plichtige, in plaats van de kwade
trouw.
4. Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen
De regering zal de mogelijkheid onderzoeken om de omzetdrempel waaronder ondernemingen hun omzet kunnen vrijstellen van btw op te trekken van € 15.000 naar € 25.000.
5. Administratieve vereenvoudiging
De regering zal de administratieve btw-verplichtingen herbekijken in het licht van andere boekhoudkundige verplichtingen. Waar overlap bestaat zal de btw-verplichting geschrapt worden.
6. Gemengd gebruikte roerende goederen
De btw-aftrek op roerende bedrijfsmiddelen zal geëvalueerd worden.
7. Nieuwe regels voorschotfacturen / opeisbaarheid btw
Ook de btw-regels met betrekking tot de voorschotfacturen zullen geëvalueerd worden. Verwacht wordt dat op zeer korte termijn de administratie de definitieve regeling voor 2015 met betrekking tot de opeisbaarheid van btw en voorschotfacturen zal publiceren.
8. Indienings- en betalingsdatum
De regering zal in het kader van het voorstel van de Europese Commissie tot standaardisering van de btw-aangifte de bestaande verplichtingen evalueren en waar nodig te moderniseren, waaronder de indieningstermijn voor de periodieke btw-aangifte en de betalingstermijn voor de verschuldigde btw.
9. Elektronische handel
Wanneer Belgische particulieren diensten langs elektronische weg afnemen, zal vanaf 2015 hierover Belgische btw verschuldigd zijn. Het toezicht op de elektronische handel zal aanzienlijk verscherpt worden, onder meer wat de toepassing van de btw betreft.
10. Douane
Belangrijke prioriteiten voor de administratie douane zijn:

Verdere uitwerking AEO-systeem
Implementatie enkele projecten zoals System Based Approach, Entry into the Record en andere
Uitwerken pilootproject “Green Lanes”
Verdere ontwikkeling van nieuwe en relevante nationale douane-applicaties
Implementatie Single Window
Doelgerichter controleren op basis van geautomatiseerde risico-inschatting
Meer gestructureerde en proactieve interne en externe communicatie.

11. Accijnzen

Hervorming van de accijnzen op tabak
Verhoging accijnzen op diesel met toepassing cliquet-systeem
Jaarlijkse indexatie van de accijnzen (rekening houdend met risico op concurrentienadeel)

 
 


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?