Commissie stelt definitieve btw-regeling IC-leveringen voor

Gepubliceerd op 6 juni 2018

Op 7 april 2016 nam de Europese Commissie het ‘VAT action plan’ naar een eengemaakte btw-ruimte aan. Dat plan voorziet in de uitwerking van de volgende maatregelen:

een definitieve btw-regeling voor de intracommunautaire handelingen;
een hervorming van de regelgeving inzake btw-tarieven;
het wegnemen van belemmeringen voor de e-commerce;
een bijzondere regeling voor kleine en middelgrote ondernemingen; 
verbetering van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten onderling en met derdelanden; 
tijdelijke maatregelen voor lidstaten om btw-fraude aan te pakken

De e-commerce richtlijn was de eerste en is tot nu toe de enige richtlijn van dit pakket die reeds door de Raad is aangenomen. In de Ecofinraad van mei 2018 konden de ministers van financiën van de lidstaten het niet eens geraken over de voorstellen van de Commissie voor de hervorming van de btw-tarieven, een veralgemeende verlegging van heffing voor binnenlandse handelingen die de lidstaten kunnen invoeren om btw-fraude te bestrijden en de verbeterde administratieve samenwerking tussen de lidstaten.
Ondertussen heeft de Commissie al een nieuw voorstel van richtlijn aangenomen, deze maal met technische maatregelen voor de invoering van het definitief btw-systeem voor de intracommunautaire handel.
De intracommunautaire verwerving zou als belastbare handeling verdwijnen, en dus ook alle wettelijke bepalingen die op deze handeling betrekking hebben. Er zal dan nog enkel sprake zijn van intra-Unie leveringen van goederen. Dat zal het geval zijn indien de goederen worden verkocht aan een btw-plichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon, waarbij de goederen door of voor rekening van de verkoper of de koper worden vervoerd van een lidstaat naar een andere lidstaat.
De regeling voor intra-Unie leveringen zou niet van toepassing zijn op leveringen met installatie of montage, leveringen die vrijgesteld zijn omwille van internationaal vervoer of gelijkstelling met uitvoer (diplomatie zendingen, internationale instellingen, …) en leveringen die worden verricht onder de forfaitaire landbouwregeling.
Er komt ook een nieuwe uitzondering voor de plaatsbepaling van een goederenlevering met vervoer: intra-Unie leveringen zullen plaatsvinden waar het vervoer naar de koper eindigt. Verkopen van  goederen met toepassing van de winstmargeregeling zullen niet onder deze uitzondering vallen.
Alle lidstaten zullen ook hetzelfde tijdstip van opeisbaarheid moeten nemen voor intra-Unie leveringen, met name het tijdstip waarop de factuur is uitgereikt, ten laatste de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin de levering heeft plaatsgevonden indien er dan nog geen factuur is uitgereikt.
Omdat intra-Unie leveringen plaats zullen vinden waar het vervoer aankomt, zal ook de afnemer gehouden zijn de btw in die lidstaat van bestemming te voldoen, maar enkel indien de koper een gecertifieerde (betrouwbare) btw-plichtige is (het is de lidstaat waar de koper is gevestigd die deze certificatie moet afleveren) en de verkoper niet gevestigd is in de lidstaat van bestemming. Intra-Unie leveringen van goederen zullen onder de nieuwe regeling niet langer gerapporteerd moeten worden in intracommunautaire listings (die verplichting zal enkel blijven bestaan voor de IC-diensten).
Is voormelde verlegging van heffing niet van toepassing en de leverancier over de intra-Unie levering de btw van de lidstaat van aankomst van het vervoer moet aanrekenen, en hij niet in die lidstaat is gevestigd, dan zal hij die btw kunnen aangeven via de elektronische (M)OSS-aangifte. Vanaf een jaarlijkse omzet in de EU van meer dan € 2.500.000 zal die (M)OSS-aangifte maandelijks ingediend moeten worden. In diezelfde aangifte zou de btw-plichtige ook de btw opgelopen in de andere lidstaat kunnen aftrekken (vandaag moeten btw-plichtigen onder de MOSS-regeling nog steeds de VAT-refund procedure gebruiken om de btw van andere lidstaten die ze over hun aankopen hebben betaald, terug te kunnen krijgen).
Als datum van inwerkingtreding stelt de Commissie 1 juli 2022 voor.
 
Europese Commissie, Persmededeling IP/18/3834, 25 mei 2018
Voorstel van richtlijn COM(2018) 329, 25 mei 2018​ (voorlopig geen Nederlandse versie beschikbaar)


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?