Combiverkoop van gedrukt én digitaal dag- of weekblad: nultarief van toepassing indien gedrukte versie 20% van het geheel vertegenwoordigd

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Ingevolge een ingebrekestelling door de Europese Commissie omdat België het nultarief toestaan voor online verkochte dag- en weekbladen, besliste de fiscus dat vanaf 1 januari 2016 de afzonderlijk verkochte digitale dag- en weekbladen, tijdschriften en artikelen onderworpen zijn aan het standaard btw-tarief van 21% (beslissing nr. E.T. 128.250 van 30 november 2015).
Uitgevers die vóór 2016 van de fiscus een principieel akkoord (machtiging) hadden gekregen voor de toepassing van het nultarief voor dag- en weekbladen, mochten dit nultarief eveneens toepassen op de verkoop van online dag- of weekbladen, voor zover de in die machtigingen uiteengezette voorwaarden cumulatief vervuld zijn.
Door voormelde beslissing moeten deze machtigingen gewijzigd worden omdat het btw-nultarief vanaf 1 januari 2016 enkel nog van toepassing is op de digitale reproducties van dag- en weekbladen, voor zover die reproducties niet afzonderlijk worden verkocht maar deel uitmaken van een combinatieverkoop, meer bepaald een gezamenlijk aanbod van zowel het gedrukte als het digitale dag- of weekbladen voor een niet gesplitste prijs (alle edities op papier worden aangeboden aan de lezer). Het gaat dan om de verkoop van een abonnement of vergelijkbare formule waarin:

​zowel de gedrukte als de digitale reproductie van de volledige gedrukte versie is begrepen;
aan de abonnee geen mogelijkheid tot ‘opt out’ en/of ‘opt in’ voor de gedrukte versie wordt geboden.

Maar ook in het geval waar de lezer kan kiezen voor een ‘opt out’ of een ‘opt in’ voor de gedrukte versie, aanvaardt de fiscus de verdere toepassing van het nultarief op de niet gesplitste prijs, op voorwaarde dat de uitgever in zijn algemene voorwaarden, zoals die op het tijdstip van intekening op het abonnement van toepassing zijn, een specifieke clausule opneemt die de modaliteiten van de ‘opt out’ en ‘opt in’ vastleggen.
En de uitgever mag zelfs het nultarief blijven toepassen op de niet gesplitste verkoop waarbij niet alle edities op papier worden aangeboden aan de lezer, wanneer de combinatieverkoop kadert in een abonnement of vergelijkbare formule, waarbij:

​de lezer intekent op een combinatie van zowel bepaalde edities op papier als de volledige digitale reproductie van het dag-of weekblad;
en de niet gesplitste prijs van het abonnement of vergelijkbare formule voor minstens 20% betrekking heeft op de gedrukte versie die de lezer ontvangt (de “20%-norm”);
er geen mogelijkheid tot ‘opt out’ en/of ‘opt in’ voor de papieren versie aan de leze wordt geboden.

De hiervoor vermelde ‘20%-norm’ wordt geacht te zijn vervuld in de volgende gevallen, en blijft dus het nultarief van toepassing op de niet gesplitste prijs:

​voor dagbladen: wanneer voor de duur van het gezamenlijk aanbod, de volledige weekendedities van het dagblad op papier worden geleverd aan de lezer;
voor weekbladen, wanneer per jaarabonnement, minstens 8 volledige edities op papier worden geleverd aan de lezer.

Valt de gezamenlijke verkoop van zowel de gedrukte als de digitale versie van het dag- of weekblad niet onder één van beide voormelde specifieke gevallen, dan moet effectief berekend worden of aan de 20%-norm is voldaan. Dit zal het geval zijn wanneer minstens 20% van de niet gesplitste prijs gelijk is aan of meer bedraagt dan 20% van 75% van de prijs in de losse verkoop (de prijs vermeld op het dag- of weekblad). Om deze vergelijking te kunnen maken, zal men voor de periode van het abonnement de losse verkoopprijs van elk in het abonnement begrepen gedrukte nummer moeten samentellen.​
De fiscus voorziet eveneens in enkele overgangsmaatregelen die uitgevers tijdelijk toestaan het nultarief verder toe te passen op volledige of quasi volledige digitale abonnementen, wanneer de btw opeisbaar is geworden na 31 december 2015 (tot dan gold immers het nultarief ook voor digitale reproducties van een dag- of weekblad), en onder de voorwaarde dat alle vóór 1 januari 2016 geldende voorwaarden voor de toepassing van het nultarief vervuld zijn:

abonnementen beëindigd vóór 1 april 2016: het nultarief is van toepassing;
abonnement van bepaalde duur afgesloten vóór en nog steeds lopende op 1 april 2016: voor zover de btw uiterlijk op 30 september 2017 opeisbaar wordt, is het nultarief van toepassing. Wordt de btw opeisbaar na 30 september 2017, dan is het normaal tarief (21%) van toepassing;
abonnement van onbepaalde duur afgesloten vóór en nog steeds lopende op 1 april 2016: voor zover de btw opeisbaar wordt vóór 1 april 2016, is het nultarief van toepassing. Wordt de btw opeisbaar na 31 maart 2016 is het normale btw-tarief (21%) van toepassing;
abonnement afgesloten na 31 maart 2016: de overgangsregeling is niet van toepassing en het normale btw-tarief (21%) is van toepassing. Het is hier van geen enkel belang of het een abonnement van bepaalde of onbepaalde duur betreft.

Beslissing nr. E.T. 124.217, 2 mei 2015 (niet gepubliceerd)​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?