Btw-nummer notarissen en gerechtsdeurwaarders aanvragen tegen 20 januari 2012

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Sinds 1 januari 2012 zijn de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders niet langer vrijgesteld van btw door artikel 44 Wbtw.
Zij moeten hun prestaties vanaf 1/1/2012 aan de normale regels inzake btw onderwerpen. De administratie verduidelijkt enkele situaties met betrekking tot de registratie, de eerste btw-aangiftes en de facturering (Info 01.01.12/1).
Notarissen: moeten mee aan de btw onderwerpen als onderdeel van de maatstaf van heffing:

het recht op geschriften
het OVAM-attest  Vlaanderen
het BIM-attest Brussel
kosten m.b.t. de aflevering van een kadastraal uittreksel
kosten m.b.t. de inschrijvingen in de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten

Zijn niet aan de btw onderworpen en worden beschouwd als voorgeschoten sommen in de zin van artikel 28 Wbtw:

registratierechten m.b.t. te registreren akten
hypotheekrecht en erelonen van de hypotheekbewaarder bij hypothecaire inschrijving
erelonen van de hypotheekbewaarder bij overschrijving van aktes die overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de Hypotheekwet onderworpen zijn aan de formaliteit van de overschrijving
kosten van doorhaling van een hypothecaire  inschrijving, overschrijving of kantmelding
het rolrecht
kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad van vennootschapsakten op voorwaarde dat de factuur van het Belgisch Staatsblad rechtstreeks wordt opgemaakt op naam van de cliënt

Zowel gerechtsdeurwaarders als notarissen moeten uiterlijk 20 januari 2012 hun btw-nummer aanvragen.
Kwartaalaangevers mogen de handelingen van het eerste kwartaal opnemen in de btw-aangifte van het tweede kwartaal (indiening 20 juli 2012). Er moet dan voor het eerste kwartaal een nihil-aangifte worden ingediend.
Maandaangevers kunnen de handelingen van januari, februari en maart aangeven in de aangifte van april (indiening 20 mei 2012). Er moeten wel nihil-aangiftes ingediend worden voor de maanden januari, februari en maart.
Beide maatregelen zijn facultatief, dus notarissen en gerechtsdeurwaarders mogen reeds vroeger de normale regeling toepassen.
Notarissen zullen de btw op hun prestaties in verband met het verlijden van aktes slechts moeten afdragen aan de Staat wanneer de acte is verleden. Op provisies wordt de btw eveneens slechts opeisbaar wanneer de acte is verleden.
Ook gerechtsdeurwaarders zullen slechts de btw moeten afdragen aan de Staat wanneer ze de btw hebben ontvangen van de derde bij wie de bedragen in opdracht van de opdrachtgever worden ingevorderd. Gaat het om prestaties waarbij er geen derde partij is betrokken, is de btw volgens de normale regels opeisbaar (voltooiing dienst tenzij voorafgaandelijk wordt gefactureerd of geïncasseerd).
De btw die notarissen en gerechtsdeurwaarders in het verleden op hun bedrijfsmiddelen hebben betaald, kunnen zij alsnog ten belope van X/5 of X/15 in hun voordeel herzien als er nog jaren van de herzieningstermijn moeten lopen. Ook de btw op andere goederen en diensten die op 1/1/2012 nog niet zijn verbruikt kan alsnog afgetrokken worden. Zij gaan deze aftrek slechts kunnen uitoefen wanneer en voor zover er in het rooster 71 van hun periodieke btw-aangifte een aan de Staat verschuldigd saldo blijkt uit de handelingen zonder rekening te houden met deze historische aftrek. Indien niet alle btw uit het verleden gerecupereerd kan worden in de btw-aangifte wordt het resterende saldo overgedragen naar de volgende periode tot dat het volledig toegerekend is kunnen worden.
Om van bovenstaande maatregel gebruik te kunnen maken, moet er wel een inventaris van de bedrijfsmiddelen en de niet verbruikte goederen en diensten worden ingediend op het lokale btw-controlekantoor.
Volledige toelichting in de info van 31 december 2011.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?