Btw-aangifte en IC-listing: zomerfaciliteiten 2012

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De FOD Financiën deelt mee dat de btw-belastingplichtigen tijdens de zomervakantie 2012 faciliteiten genieten. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun btw-aangiften en voor de verschuldigde betalingen evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Btw-aangiften over de maand juni of het 2de kwartaal 2012: de uiterste datum voor indiening is 10 augustus 2012 in plaats van 20 juli 2012.
Btw-aangiften over de maand juli 2012: de uiterste datum voor indiening is 10 september 2012 in plaats van 20 augustus 2012.
Intracommunautaire opgaven over de maand juni of het 2de kwartaal 2012 kunnen ingediend worden uiterlijk op 10 augustus 2012.
Intracommunautaire opgaven over de maand juli 2012 kunnen ingediend worden uiterlijk op 10 september 2012.

Let wel dat de uiterste datum voor de betalingen van verschuldigde btw niet wijzigen:

betaling verschuldigde btw over de maand juni of het 2de kwartaal 2012: 20 juli 2012.
betaling verschuldigde btw over de maand juli 2012: 20 augustus 2012.

Bij betaling van een te laag bedrag zullen op de rekening-courant interesten aangerekend worden. Deze interesten kunnen evenwel opgeheven worden indien op de hierboven bedoelde vervaldagen aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt en voor zover de aan de Staat verschuldigde belasting, voortspruitende uit de ingediende btw-aangifte (vak 71), 125.000 € niet overschrijdt. De btw-plichtigen kunnen hierover verdere inlichtingen bekomen bij hun btw-controlekantoor.
In beginsel zal de opheffing van de interesten ambtshalve gebeuren zonder de tussenkomst van de belastingplichtige. Als dit niet zou gebeuren en u meent toch recht te hebben op een opheffing van deze interesten, dan moet u hiervoor een schrijven richten aan het bevoegde btw-controlekantoor.
FOD Financiën, Persmededeling 28 juni 2012


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?