Bijzondere regeling voor bepaalde organisatoren van sportevenementen

Gepubliceerd op 23 oktober 2016

Volgens de administratie oefenen organisatoren van sportevenementen in principe een economische activiteit uit waarbij zij in principe belastbare handelingen verrichten, zoals verlenen van toegang, publiciteit, verschaffen van spijzen en dranken voor verbruik ter plaatse, merchandising, enz. Sommige organisatoren genieten zelf de vrijstelling als exploitant van sportinrichting (art. 44, § 2, 3° Wbtw), maar dat wil niet zeggen dat alles wat zij verrichten in het kader van een specifiek evenement van de btw is vrijgesteld door deze bepaling, noch door die van artikel 44, § 2, 12° Wbtw voor wat de bijkomstige handelingen betreft ter verkrijging van financiële steun voor een vrijgestelde hoofdactiviteit.
In de mate dat zij handelingen verrichten die niet van de btw zijn vrijgesteld, noch als exploitant van een sportinrichting, noch als bijkomstige handelingen voor het verkrijgen van financiële steun, zijn zij in principe verplicht als btw-plichtige te registreren en periodieke btw-aangiften in te dienen.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij echter gebruik maken van een vereenvoudigde regeling die inhoudt dat zij slechts één keer per jaar een btw-aangifte moeten indienen. Deze voorwaarden zijn:

organisatie van evenement slechts 1 x per jaar
aftrekbare btw kennen op het einde van de tweede kalendermaand die volgt op de maand waarin het evenement plaatsvond. Dit is immers de termijn waarbinnen de jaarlijkse btw-aangifte moet worden ingediend

Bron: Fisconetplus, ET nr. 119.653 van 11 juli 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?