Bijzondere btw-aangifte kan vanaf april elektronisch worden ingediend

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Btw-plichtigen die niet gehouden zijn tot het indienen van de periodieke btw-aangifte (zoals vrijgestelde btw-plichtigen zonder recht op aftrek, vrijgestelde kleine ondernemingen, …), kunnen als afnemer van een handeling wel gehouden zijn tot het voldoen van Belgische btw over​ aan hen verrichte handelingen. Dit is het geval bij:

diensten die onder de B2B-hoofdregel in België plaatsvinden en worden verricht door een niet in België gevestigde dienstverrichter
intracommunautaire aankopen van goederen waarbij ze dit of vorig jaar kalenderjaar de intracommunautaire aankoopdrempel van 11.200 euro hebben overschreden of waarvoor ze zonder deze drempel te hebben overschreden vrijwillig hebben geopteerd hun intracommunautaire verwervingen in België te belasten
Wanneer zij dus ingevolge artikel 51, § 1, 2° of art. 51, § 2 Wbtw als afnemer zelf schuldenaar worden van de Belgische btw, dan moeten zij hiervoor de bijzondere btw-aangifte 629 indienen.

Vanaf april 2013 zal deze aangifte ook elektronisch ingediend kunnen worden via de Intervat-applicatie.
FOD Financiën, persbericht 12 februari 2013


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?