Belastingteruggaven mogen aangewend worden voor btw-schulden waarvoor een afbetalingsplans is toegekend

Gepubliceerd op 7 januari 2021

Btw-plichtigen die een uitstaande btw-schuld hebben, kunnen hiervoor een afbetalingsplan aanvragen. Het is de ontvanger die hierover beslist. In het kader van de coronacrisis kan er eveneens een individuele steunmaatregel aangevraagd worden die inhoudt dat de btw-schuld in schijven mag worden afbetaald, vrijstelling wordt verleend voor de nalatigheidsinteresten en boetes worden kwijtgescholden.
Het kan gebeuren dat de btw-plichtige later een recht op teruggaaf verkrijgt van btw of andere belastingen. Volgens de minister kan de fiscus dan beslissen om een aanwending zonder formaliteiten door te voeren waardoor de door de fiscus terug te geven som in mindering wordt gebracht van de uitstaande btw-schuld. De fiscus is dus niet verplicht om die teruggaaf ook effectief aan de btw-plichtige terug te betalen die vervolgens zijn afbetalingsplan verder uitvoert. Door deze aanwending komt de fiscus niet terug op het voordeel van het afbetalingsplan of van de steunmaatregelen, maar het versnelt de maandelijkse termijnen die in het kader van het afbetalingsplan verschuldigd zijn en het vermindert de eventuele nalatigheidsinteresten.
De minister bevestigt nog dat de aanwendingen zonder formaliteiten het voorwerp zijn van een zorgvuldig onderzoek, waarbij er maximaal beoogd wordt de onderneming voldoende van de financiële ruimte te laten om de coronacrisis te doorstaan.

Vr. & Antw. Kamer, 2019-2020, 55-029, 2 december 2020, vraag 5, S. Matheï, 29 oktober 2020


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?