Afgetrokken maar ten onrechte betaalde btw moet worden herzien

Gepubliceerd op 1 mei 2018

SEB is een in Litouwen gevestigde btw-plichtige die de over de aankoop van zes percelen grond voldane btw volledig heeft afgetrokken.
Die gronden worden door SEB in leasing gegeven aan een andere Litouwse onderneming. Maar wegens niet betaling door de klant, heeft SEB die leasingovereenkomst eenzijdig beëindigd. De koper zelf stelt vervolgens dat SEB ten onrechte btw heeft aangerekend over de lease omdat het geen bouwterreinen betrof en dus een van btw vrijgestelde handeling betrof. Maar SEB weigert de factuur te crediteren en te herfactureren zonder btw.
Na een controle bij SEB, stelt de Litouwse fiscus dat SEB de over de aankoop van terreinen afgetrokken moest herzien omdat die btw niet verschuldigd was. Het betrof een vrijgestelde levering van terreinen, en geen belaste levering van bouwterreinen.
​Artikel 184 van de btw-richtlijn bepaalt dat de oorspronkelijk toegepaste aftrek wordt herzien indien deze hoger of lager is dan die welke de btw-plichtige gerechtigd was toe te passen.
Dergelijke formulering betekent volgens het Hof dat de herzieningsplicht zo ruim mogelijk moet worden opgevat. Dus is het geval waarin een aftrek is toegepast hoewel die wettelijk niet kon plaatsvinden (omwille van de vrijstelling van de output handeling), ook bedoeld in artikel 184 van de btw-richtlijn (de situatie waarin de oorspronkelijk toegepaste aftrek hoger is dan die welke de btw-plichtige gerechtigd was toe te passen).
De regels voor de herziening van bedrijfsmiddelen, zoals opgenomen in de artikelen 187 tot en met 189 van de btw-richtlijn, zijn in dit geval van herziening niet van toepassing. Dus bepalen de lidstaten zelf ingevolge artikel 186 van de btw-richtlijn de nadere regels voor de toepassing van die herziening. In dit geval is het volgens het Hof aan de nationale rechter om na te gaan of die herzieningsregels met betrekking tot datum waarop de verplichting tot herziening van de ten onrechte toegepaste btw-aftrek ontstaat en over welke periode deze herziening moet plaatsvinden, het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen eerbiedigen.

HvJ, C-532/16, SEB, 11 april 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?